NAPI IGÉK


2016

Aug. 17

Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, a mint van. És akiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, a miképen Ő is tiszta.  1János 3:1-3
2015

Nov. 10
Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre! Mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az ÚRban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben, és várj az ÚRra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja! Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz! Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az ÚRban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös, körülnézel, de nyomát sem találod. Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Ármánykodik a bűnös az igaz ellen, és acsarkodik ellene. Az Úr nevet rajta, mert látja, hogy eljön majd a napja. Kardot rántanak a bűnösök, kifeszítik íjukat, hogy elejtsék a nyomorultat és a szegényt, levágják az egyenes úton járókat. De kardjuk saját szívüket járja át, és íjaik összetörnek. Zsolt. 37:1-15
Nov. 5
Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mivelünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőüljön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, aminthogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket.   2Thessz 1:5-10
Okt. 30

AZ ÚR FÉLELMETES DOLGOKAT FOG MŰVELNI, VÁRATLANUL
Ahogy a tűz lángra lobbantja a rőzsét, és felforralja a tűz a vizet, úgy ismertesd meg nevedet ellenségeiddel: reszkessenek tőled a népek, ha majd váratlanul félelmes dolgokat művelsz. Ha leszállsz, meginognak tőled a hegyek.  Soha, senki sem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Ézs 64:1-3Szept. 25
Kösd derekadra kardodat, te hős, ölts pompás díszruhát! E díszedben járj sikerrel az igaz ügyért, az igazság védelmében! Jobbod félelmetes dolgokra tanítson! Nyilaid hegyesek, átjárják a király ellenségeinek szívét, népek kerülnek hatalmadba. Trónod Istentől való, mindörökké megmarad, királyi pálcád igazság pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl téged társaid közül Isten, a te Istened öröm olajával. Mirha, aloé, kasszia illata árad minden öltözetedből, elefántcsont palotákból hárfák vidámítanak. Királylányok viselik ékszereidet, jobbod felől a királyné áll ófíri arannyal ékesítve. Halld csak, leány, nézz, és figyelj ide! Feledd el népedet és atyádnak házát!  Szépségedet a király kívánja, mert ő a te urad, borulj le előtte!   Zsolt 45:4-12
Szept. 14
Ebbe a templomba, Jeruzsálembe helyezem nevemet örökre, mert ezt választottam ki Izráel valamennyi törzse közül. És nem kell többé kivándorolnia Izráelnek arról a földről, amelyet őseiteknek rendeltem, de csak akkor, ha megtartják és megteszik mindazt, amit Mózes által parancsoltam nekik az egész törvényben, a rendelkezésekben és végzésekben. De Manassé tévelygésbe vitte Júdát és Jeruzsálem lakóit, és még gonoszabb dolgokat követtek el, mint azok a népek, amelyeket kipusztított az ÚR Izráel fiai elől. Szólt ugyan az ÚR Manasséhoz és népéhez, de nem figyeltek rá. Ezért az ÚR ellenük hozta az asszír király seregének a vezéreit, akik horgot akasztottak Manasséba, bilincsbe verték, és elvitték Babilonba. Nyomorúságában azonban kérlelte Istenét, az URat, és igen megalázta magát ősei Istene előtt. És miután imádkozott hozzá, megkönyörült rajta, meghallgatta könyörgését, és visszavitte országába, Jeruzsálembe. Így tudta meg Manassé, hogy az ÚR az Isten.  2Krón 33:7-13

Az Ige szerint igaz megbánás kell ahhoz, hogy az Úr bocsánatát nyerjük el, akár európai szinte. Emberi intézkedések lehetnek hatékonyak, de a végső célt (hogy békességben élhessünk mindenkivel), csak az Úr tudja megadni.

Békességet hagyok néktek (mondta Jézus); az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!  Jn 14:27 


Szept. 4
Ha te az Istent keresed, és a Mindenhatóhoz könyörögsz, ha tiszta és becsületes vagy, bizonyosan őrködik fölötted, és békés otthont ad igazságodért. Bár először kicsiny voltál, végül igen naggyá leszel.  Jób 8:5-7


Aug. 28
Bizony, ítél az ÚR népe ügyében, és megkönyörül szolgáin, ha látja, hogy ernyedt a kéz, és végét járja apraja-nagyja. Hol vannak isteneik - mondja - és a szikla, akiben bíztak? Akik ették áldozataik kövérjét, itták italáldozataik borát, nosza rajta, segítsenek, rejtsenek el benneteket! Lássátok be, hogy csak én vagyok, nincsen Isten rajtam kívül!  Móz 32:36-39Aug. 13
Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést.... Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az ÚRban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még, és nem lesz meg a gonosz, körülnézel, de nyomát sem találod. Kardot rántanak a bűnösök, kifeszítik íjukat.... De kardjuk saját szívüket járja át, és íjaik összetörnek. Ismeri az ÚR a feddhetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké. Nem szégyenülnek meg a gonosz időben sem, jóllaknak az éhínség napjaiban is. De megsemmisülnek a bűnösök, elenyésznek az ÚR ellenségei, mégha olyanok is, mint a viruló rétek, füstként enyésznek el. (Zsolt. 37:7-20 igerészből kiemelt részek)

A teljes igerész:
Légy csendben, és várj az ÚRra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja!
Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz!
Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az ÚRban reménykednek, azok öröklik a földet.
Egy kis idő még, és nem lesz meg a gonosz, körülnézel, de nyomát sem találod.
Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek.
Ármánykodik a bűnös az igaz ellen, és acsarkodik ellene.
Az Úr nevet rajta, mert látja, hogy eljön majd a napja.
Kardot rántanak a bűnösök, kifeszítik íjukat, hogy elejtsék a nyomorultat és a szegényt, levágják az egyenes úton járókat.
De kardjuk saját szívüket járja át, és íjaik összetörnek.
Többet ér a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok bűnösnek.
Mert a bűnösök karja összetörik, de az igazakat támogatja az ÚR.
Ismeri az ÚR a feddhetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké.
Nem szégyenülnek meg a gonosz időben sem, jóllaknak az éhínség napjaiban is.
De megsemmisülnek a bűnösök, elenyésznek az ÚR ellenségei, mégha olyanok is, mint a viruló rétek, füstként enyésznek el.
Zsolt. 37:7-20


A képen: a Bábel tornya alapjai
Egy kis idő még, és nem lesz meg a gonosz, körülnézel, de nyomát sem találod.  Zsolt. 37:10


 

 

Aug. 11:
Ha van mellette egy angyal a sok közül, aki közvetítőként melléáll, és megmondja az embernek kötelességét, akkor könyörül rajta Isten... Jób 33:24
Kirendelt őrzőangyalok vannak mellettünk, az Ige szerint. 

Aug. 5
Azon a napon idehívja az ÚR a legyeket Egyiptom folyói mellől, és a méheket Asszíria földjéről.
Mind eljönnek, és letelepszenek a mély medrekben és a sziklahasadékokban, minden tövisbokron és minden itatóhelyen.
Azon a napon megborotválja az Úr a Folyamon túl bérelt késsel, az asszír királlyal a fejet és a szőrös lábat, a szakállt is levágja.
Azon a napon mindenki csak egy üszőt és két juhot tart.
De annyi tejet adnak majd, hogy tejszínt esznek. Tejszínt és mézet eszik mindenki, aki megmarad az országban.
És azon a napon minden helyen, ahol ezer ezüstöt érő ezer szőlőtőke van, csupa tövis és gaz lesz.
Nyíllal és íjjal járnak majd ott, mert tövis és gaz lesz az egész ország.
Nem mennek föl a hegyekre sem, amelyeket meg szoktak kapálni, mert félnek a tövistől és a gaztól. Csak barmok járnak ott, és juhok legelésznek.   Ézs 7,18-25
Megmenti a segítséget kérő (lelki) szegényt, és a nyomorultat, akinek nincs segítője. Megmenti a nincstelent és a (lelki) szegényt, a (lelkileg) szegény embereket megsegíti. Elnyomástól és erőszaktól megváltja őket, mert drága számára a vérük. Zsolt 72:12-15

 

 

Akarsz ismét szűz lenni?

Akarsz ismét szűz lenni?Gyere Jézushoz.
Azért ha valaki [ ... ]

Tovább...
KÖNNYEKKEL FIZETVE

KÖNNYEKKEL FIZETVE
Bitang ember, ki választani nem mer,
szava: nem kell, nem [ ... ]

Tovább...
Élő Ige

ÉLŐ IGE

Az [ ... ]

Tovább...