Isten teljes fegyverzete

Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.
Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába,
És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével;
Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;
Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde:
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért... Efezusi levél. 6

KÖNNYEKKEL FIZETVE

KÖNNYEKKEL FIZETVE
Bitang ember, ki választani nem mer,
szava: nem kell, nem [ ... ]

Tovább...
Élő Ige

ÉLŐ IGE

Az [ ... ]

Tovább...
Kizárólag hit által
Mert mindnyájan Isten gyermekei vagytok a Krisztus Jézusban való [ ... ]

Tovább...