Anyámasszonykatonái a gyülekezetekben

avagy az állandóan élővé tett ige (rhéma)

Az igaz ember hitből él (Gal 3,11).
Ez a hit visz ki téged az utcára, szegénynegyedekbe és farkastanyákra (Lk 10,3 ),
hogy a gonosz kezéből kiragadd a megígért lelkeket (Ézs 45,3).

Nem vagy benne biztos, hogy meg tudod tenni, mert ez már felülmúlja a képességeidet,
hiszen farkasok közé mész bárány létedre (Lk 10,3). De pont ez az, amit hitnek neveznek:
nem magadban, nem a körülményekben bízol, hanem az Úrban, aki mindig veled van.
Hatalmas sereg vesz körül ilyenkor téged, és akik velünk vannak, többen vannak, mint akik ellenünk (2Kir 6,16).

Tehát az igaz ember az igei hitből él, de hol találunk ilyen embereket?
Olyanokkal már sűrűn találkoztam, hogy keresztény lányok és asszonyok a
farkasok tanyájára is eljárnak, és sikerrel végzik a munkájukat.
Prostitelepeket látogatnak és bűnözőket, állandó veszélybe sodorva magukat és hozzátartozóikat.
Mert ők nem a mérlegelés, hanem a hit emberei, akik az igére állnak, ismerik a szellemi hatalmasságokat
és állandóan imában vannak (tehát elküldettek, mert jelentkeztek a felhívásra: Ézs 6,8). 

Mert a hit a nem látott dolgok felől való meggyőződés (Zsid 11,1).
Ha biztosan tudom, hogy ma nem esik bántódásom az utcalányokért vívott harcban, akkor az már nem hit. 

Ha biztosan tudod, hogy ma két ember fog megtérni, akkor csak kiballagsz és behozod őket (a hitedtől függetlenül). De a hit pontosan ennek az ellenkezője. Ráállsz az egyik állandó rhémára a Bibliából, és ez tűzbe borít téged.


Mert vannak a Bibliában állandó rhémák (*** ld. alul).
Állandó rhémának számítanak azok az igék, amire elég csak gondolni, és lángokban áll minden körülötted.
A hited megsokszorozódik, szárnyakat kapsz és már indulsz is a lencseföldre (2Sám 23,11),
nem törődve azzal, hogy fegyvertelenül mész neki több száz, állig felfegyverzett harcosnak (2Sám 23,21).

Mert a hit embere nem gondolkodik, hanem cselekszik, a bibliai perspektívákon belül persze.
De.... sajnos mindig itt ez a de.
A gyülekezetek tele vannak elasszonyosodott férfiakkal (a világ is).
Akik inkább csak hamis engedelmességben és alázatban élnek, hit általi cselekedetek nélkül. 

Állandóan a biztosra mennek (safe play), és ha felfedeznek valakit a gyülekezetben, akinek hitbeli
cselekedetei vannak, jön az ítélkezés. Ilyen helyeken általában a vezetők mondják meg, hogy ki mit
csináljon, mindenki a vezetők tanácsát kéri ki szinte minden ügyben, és a hitbeli cselekedetek elmaradnak.
Az igének való engedelmességük is egy megtévesztés. Mert azokat az igerészeket szedik ki maguknak,
amelyek visszatartják őket attól, hogy hitbeli cselekedeteik legyenek (tehát csendes lázadókká válnak).
Olyan igerészeket találnak maguknak, ami állandó mérsékletre inti őket, másokat is megfertőzve tétova
viselkedésükkel (várom az Urat, mondta nekem 4 éve egy keresztény, aki azóta is semmittevésben tengeti az életét).
És ez a terméketlen állapot asszonyokká teszi őket, nem pedig a családjuk papjává vagy prófétájává.
Mert az igaz ember hitből él, cselekedetei vannak, harcai vannak, győzelmei vannak.

Az igaz ember az egy kard Isten kezében, egy fényes nyílvessző Isten tegzében (Ézs 49,2).
Állandóan kilövésre készen.*** Állandó rhémák az igében (sok ilyen van):


Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.  Ézs 43,2   

    Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem.  Ézs 49,2     

Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, a ki téged neveden hívtalak, Izráel Istene. Ézs 45,3   

Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok (pervert angolul) szájat gyűlölöm.  Péld 8,13

Menjetek el: Ímé én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé.  Lk 10,3  

        De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.  Rm 8,11

És együtt feltámasztott és együtt ültetett (minket) a mennyekben, Krisztus Jézusban.  Ef. 2,6    

Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?  Zsolt 27,1     

Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.  Jak 2,24   

Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája, kiméne, és ímé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És monda néki az ő szolgája: Jaj, jaj, édes uram! mit cselekedjünk? Felele ő: Ne félj. Mert többen vannak, a kik velünk vannak, mint a kik ő velük. És imádkozott Elizeus és monda: Óh Uram! nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel (harcos angyalokkal) Elizeus körül. 2Kir 6,15-17

Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom! Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal; A dögvésztől, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít. Zsolt 91,1-7

 

 

Mit tegyek most, kérded, és ez jogos.
A következőkben megpróbálunk eljutni a dolgok gyökeréhez.
   
Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett.  Zsid 1,9

Tehát ez Jézusról szól. Azért kenték fel (szolgálatot kapott), mert szerette az igazságot és gyűlölte a hamisságot.
Ez minden szolgálatnak a kezdete (és az igében járás persze), amit te is megkaphatsz.
De sokszor előáll az az állapot, hogy nincs készség. Mindenki magával van elfoglalva. Pedig látják, hogy mindenki lop, rabol, öl.
Dúl az emberkereskedelem, kisgyerekeket erőszakolnak meg a világban, futószalagon (divat lett a gyerekekkel való szex).
A gyülekezet közben hallelújázik vasárnaponként, esetleg imádkoznak a bűnösökért, és.... nincs tovább.

És látta ezt az Úr és nem tetszék szemeinek, hogy jogosság nincsen. 
És látá, hogy nincsen senki, és álmélkodott, hogy nincsen közbenjáró; 
Ézs. 59,15,16

Nincs közbenjáró. Nincs, aki letenné az életét, meghalna magának, és felvenné a keresztet (a szolgálatot).
Persze vannak kivételek. Kivételek mindig vannak, és lesznek. Reméljük, te is egy vagy/leszel közülük.

Az egyik szórólapunk. Több ember írt, hogy megtiltotta nekik a gyülekezeti vezetés, hogy kiosszák a szórólapjainkat.
Persze ennek ellenére a szórólapjaink osztva lettek több mint 100 városban és faluban Magyarországon.

 

 

Több szórólapot itt találsz.


Utólagos bejegyzés:
Ana Mendez azt írja egyik könyvében, hogy egy anya nem tud identitást adni a gyermekének.
Azt csak egy apa tudja (tudná) megadni.
Rengeteg az apa nélküli család ezekben az időkben és sok anyuka kűzd gyermekének identitásával kapcsolatban.
És ugyanez játszódik le az egyházban is.
Az egyház (ami nőnemű, hiszen Jézus menyasszonya), megpróbál egy identitást ráerőszakolni a tagokra.
Az Atyának az identitása működne itt csak, de az egyház ezt nem tudja bemutatni, mert nem tölti be azokat a feltételeket, amit Jézus kért.
Jönek tehát a saját elképzelések.
Az Atya nélküli egyházat onnan lehet felismerni, hogy nem tölti be az elhívatását (nincs hatékony evangelizáció pl.).
Olyan aktivitásokkal van tele, ami nem szolgálja Jézus parancsolatait, hanem egy magával megelégedett kereszténységet hoz létre.
A tagjait nem készíti fel hitbeli cselekedetekre, hanem fizikai szolgálatokat és viselkedési formákat erőszakol rájuk.
Nincs bátorítás sem, hanem jön helyette az ítélkezés, az emberek hitének lerombolása, minden új kezdeményezés kigyomlálása.
A vezetők magukat teszik példaképnek és ahhoz kell mindenkinek igazodnia.
Ha nem leszel olyan mint ők, ellehetetlenítenek a többiek szemében és kikiáltanak feketebáránynak.
Mivel nem tudják bemutatni Jézus szeretetét és az elfogadást egymás iránt, ezért a saját (emberi) identitásukat húzzák rá azokra, aki vakon bíznak bennük.
És akkor előáll egy elasszonyosodott gyülekezet, ahol már nincsenek férfiak, nincsenek hitbeli cselekedetek sem.
Behúzott nyakak vannak, tűrés és hallgatás.Pedig a gyülekezetnek (örömmel telve) ki kellene rajzani a világ minden részére, kezdve azt a városoddal, megyéddel, országoddal.
Hagyni a Szent Szellmet, hogy munkálkodjon a küldetésünkön, hogy vezessen minket a hitbeli cselekedetekkel kikövezett útunkon.
De ez el van fojtva szinte mindenkiben, az egyház egy fojtogató gépezet lett, ahol a szószékről hirdetik, hogy semmi vagy, a cselekedeteid nem érnek semmit, az Úrral sincs kapcsolatod (hogy mersz te egyáltalán képzelni ilyesmit), Isten nem szólhat hozzád (csak rajtuk keresztül).
Szóval az identitásodat ne a gyülekezetben keresd, hanem az Atyánál és az Igében.
És persze arra kell törekednünk, hogy hitbeli cselekedeteink legyenek. Csak evvel tudunk igaz példát adni a mesterségesen csecsemőkorban tartott testvéreinknek.
Vagyis ki kell rajzani és hirdetni az Úr hatalmas cselekedeteit, egységben, szeretetben.
Ha lehetséges, csodák és jelek kíséretében. Hogy megtudja a világ milyen Urat is szolgálunk.
Áldjon meg az Úr ebben.

A VŐLEGÉNY ÉS A CSÚNYA LÁNY
A VŐLEGÉNY ÉS A CSÚNYA LÁNY
Képzelj el egy [ ... ]

Tovább...
Érted halt meg...
ÉRTED HALT MEG (ami nem lenne nagy szám, sokezer ember meghalt már [ ... ]

Tovább...
Nem borulunk le bálványok előtt


Nem borulunk le bálványok előtt....Ímé, a mi [ ... ]

Tovább...