Jézus ellenségei

Isten Fia eljön a földre, és rengeteg gyűlölködő, ellenségesen viselkedő emberrel találja szembe magát. A Teremtő segítőtársa, aki segített teremteni az emberiséget**, nem talál hitet a földön, amikor megjelenik teremtményei előtt. Az Ige ezt mondja róla: Minden Ő általa (és Ő érte) lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. János 1:3-5Ki vagy mi volt ez a sötétség?
Ezt úgy tudhatjuk meg a legkönnyebben, ha utánanézünk annak, ki ellen lépett fel Jézus a legkeményebben, és egyből előugranak a farizeusok, vagyis az írástudók***. Ma teológusoknak hívják őket. Minden farizeus gonosz volt? Nem. Tehát a teológusok sem mind azok, de lényegében a teológia Isten egyik legnagyobb ellensége, mert emberektől származó tudásból próbálja átadni azokat a dolgokat, amit csak a Szent Szellem tud megmutatni nekünk. A teológusok az emberektől eltanult tudományt adják át az embereknek mint isteni tanítást, és félrevezetnek sokakat. Isten igéjét nem tanulni kell, hanem olvasni és elmélkedni felette****.
És akkor Isten barátja leszel, mint Dávid, sőt.... Isten gyermeke leszel, mert Isten gyermekeinek hívattatnak azok, aki a Szent Szellem által vannak vezettetve*****.
Persze, ez most nem azt jelenti, hogy mindenki, aki teológiát tanult, félre van csúszva. Ha valaki igazán megtért, le kell tennie minden addig betanult vagy rákényszerített gyakorlatát, és Isten útmutatásai szerint kell értelmeznie a bibliát. Ha valaki viszont ezt nem teszi, és a teológiai tanulmányai szerint akar keresztény lenni, akkor ott hatalmas károkat fog okozni magának és másoknak is. Ha megkérdezel egy bibliai kérdésről öt teológust a világ minden tájáról, öt különböző választ fogsz kapni. Ha viszont ugyanezt megteszed öt újjászületett kereszténnyel, ugyanazt, vagy hasonló válaszokat fogsz kapni. A teológusok arról is híresek, hogy véget nem érő szócsatákat vívnak egymással, hogy ki tud okosabbat mondani. És akkor születnek az olyan ostobaságok, mint amit a neten olvastunk régebben, hogy Mária a friggyláda, mert ő hordozta Isten jelenlétét (Jézust) a méhében. Nos, ezért jobb az írott igére hagyatkozni, amit Isten Szent Szelleme magyaráz meg nekünk (és persze a pásztoroktól és tanítoktól is kaphatunk épülésre alkalmas tanításokat - ha ők is a Szent Szellemtől kapják). A Szent Szellem különben azért is jött, hogy megmagyarázza nekünk az Igét, hiszen írva van:
Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenkezőleg a mi alkalmatos voltunk az Istentől van: Aki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek (Szent Szellem) pedig megelevenít. 2Kor 3:5-6

Vonatkozó igerészek
     
*** Monda pedig Jézus nékik: Ti farizeusok jóllehet a pohárnak és tálnak külső részét megtisztítjátok; de a belsőtök rakva ragadománynyal és gonoszsággal. Bolondok, aki azt teremtette, ami kívül van, nem ugyanaz teremtette-é azt is, a mi belől van? Csak adjátok alamizsnául a mi benne van; és minden tiszta lesz néktek.  De jaj néktek farizeusok! mert megadjátok a dézsmát a mentától, rutától és minden paréjtól, de hátra hagyjátok az ítéletet és az Isten szeretetét: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Jaj néktek farizeusok! mert szeretitek az előlülést a gyülekezetekben, és a piacokon való köszöntéseket. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert olyanok vagytok, mint a sírok, a melyek nem látszanak, és az emberek, a kik azokon járnak, nem tudják. Felelvén pedig egy a törvénytudók közül, monda néki: Mester, mikor ezeket mondod, minket is bántasz. Ő pedig monda: Jaj néktek is törvénytudók! mert elhordozhatatlan terhekkel terhelitek meg az embereket, de ti magatok egy ujjotokkal sem illetitek azokat a terheket. Jaj néktek! mert ti építitek a próféták sírjait; a ti atyáitok pedig megölték őket. Tehát bizonyságot tesztek és jóvá hagyjátok atyáitok cselekedeteit; mert azok megölték őket, ti pedig építitek sírjaikat. Ezért mondta az Isten bölcsesége is: Küldök ő hozzájuk prófétákat és apostolokat; és azok közül némelyeket megölnek, és némelyeket elüldöznek; Hogy számon kéressék e nemzetségtől minden próféták vére, mely e világ fundamentomának felvettetésétől fogva kiontatott, Az Ábel vérétől fogva mind a Zakariás véréig, ki elveszett az oltár és a templom között: bizony, mondom néktek, számon kéretik e nemzetségtől. Jaj néktek törvénytudók! mert elvettétek a tudománynak kulcsát: ti magatok nem mentetek be, és a kik be akartak menni, azokat meggátoltátok. Mikor pedig ezeket mondá nékik, az írástudók és farizeusok kezdének felette igen ellene állani és őt sok dolog felől kikérdezgetni, Ólálkodván ő utána, és igyekezvén valamit az ő szájából kikapni, hogy vádolhassák őt. Luk. 11:39-54
    
**** Elmélkedem minden cselekedetedről, és tetteidről gondolkozom.  Zsolt 77:13     
Megemlékezem a régi időkről, elgondolom minden te dolgodat; kezed munkáiról elmélkedem. 
Zsolt 143:5
     
***** Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
Rm 8:14

Jézus besegített a teremtésbe
** Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak. Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta vala (Isten) a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét. Mikor készíté az eget, ott voltam; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget; Mikor megerősítette a felhőket ott fenn, mikor erősekké lettek a mélységeknek forrásai; Mikor felveté a tengernek határait, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatát, mikor megállapítá e földnek fundamentomait: Mellette voltam mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben. Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, a kik az én útaimat megtartják. Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok! Boldog ember, a ki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén. Mert a ki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.  De a ki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; aki engem gyűlöl, szereti a halált!  Példabeszédek 8:23-36

 

A biblia, mint természetfeletti jelenség.

A biblia, mint természetfeletti jelenség.
Ha meghozod azt a döntést, [ ... ]

Tovább...
Ami megismerhető az Istenből

Ami megismerhető az Istenből

Egy multimilliomos vállalkozó sajtótájékoztatót [ ... ]

Tovább...
Jézus bébi?

Jézus bébi?

Bizonyos "egyház" szereti Jézust bébiként [ ... ]

Tovább...