A magyar miniszterelnök képzelt megtérése (Kma videó)
 

Ápril. 5. 2018, Budapest
A videót 9 éve készítettük. Akkoriban költöztünk haza külföldről és nagyon ledöbbentünk azon a szegénységen amit Budapesten láttunk. Ez a videón is érzékelhető. De akkor még nem gondoltuk, hogy a témának prófetikus töltete lesz, és ez is csak napjainkban vált nyilvánvalóvá. Mert egyetlen úton lehet járni ami igaz, és ez Isten szavának (az újszövetségnek) a követése. A videón egy bibliai részt jelenítettünk meg (2Kir. 22+23), ami napjainkban is megtörténhetne (áttételesen csak, nem egy az egyben), és ami már talán folyamatban is van.

A történet:
Volt egy júdeai király (a videón a magyar miniszter), akinek a palotája (a mai parlament) kazamatáiban megtalálták az ótestamentum bizonyos írásait (a valóságban a főpap találta meg az Úr a házában -a főpapnak nem volt tudomása a szent iratokról!). A király elolvasta és annyira megrettent, hogy megszaggatta ruháit és egy prófétáért küldetett, hogy megérdeklődje a szavak értelmét, mert nagy csapásokról volt ott szó, mivelhogy a júdeaiak nem engedelmeskedtek a könyv beszédeinek. A próféta eljött, és azt mondta, hogy veszedelmet hoztatok az országra, mert nem cselekedtétek meg az Isten beszédeit. Mert elhagytátok az Urat és idegen isteneket imádtatok. De azért, mert a király megszaggatta a ruháit és sírt az Úr előtt, meghallgatásra lelt. Ezek után a király (a videón a magyar miniszter) elküldött, és összeszedetett minden fertelmességet, kihordta a városon kívülre (a budai hegyekbe) és... elégette azokat.
Amelyet az emberek a kommunizmus, ateizmus, pogányság, New Age, varázslás, humanizmus és az egész démoni seregnek csináltak (2Kir 23,5). Lerombolta az összes olyan magaslatokat is, amelyek Isten ismerete ellen emeltettek. A videón a magyar miniszter eltávolította a New Age befolyást a parlamentben is, ami a felvilágosodást, vagyis az emberi elmét isteníti. Elégette a nap szekereit (2Kir 23:11), ami az a fajta tudás, ami az embert "istenné" teszi. Majd lerombolta a szodomita magaslatokat.
Az ország felvirágzott a főminiszter vezetése alatt. Megszűnt a nép felett az átok, mert meg van írva:
Hát nem az-e a böjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod előtted jár, és az ÚR dicsősége követ. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Ézs. 58
 
 
Kiegészítés: manapság már nincsen szükség semmiféle égetésre, pusztításra, lerombolásra a fizikai világban, mert Jézus győzött, és minden hatalom az Ő kezébe adatott. Neve minden név fölé emeltetett. Isten lefegyverezett minden szellemi hatalmasságot és diadalmaskodott rajtuk Krisztus által. Tehát nem emberek, nem könyvek, nem ideológiák, nem vallások vagy meggyőződések ellen harcolunk, hanem Jézus győzelmét hirdetjük. A videó csak a megjelenítése egy ószövetségi résznek, de fizikai síkon semmi köze az újszövetségi kereszténységhez (már nincsenek fizikai harcok). Az ószövetségi negatív jel (ne edd, ne tedd, ne érintsd) át lett fúrva egy függőleges vonallal (ami a mennyből jött), és egy pozitív jellé változtatta azt (egy keresztté). Az üzenet most már ez lett: meg lettél váltva, új ember lett belőled. Az örök élet a te örökséged és semmi és senki nem választhat el téged többé Isten (a te igaz Atyád) szeretetétől.
 

A Magyar miniszterelnök képzelt megtérése from kma on Vimeo.

KMA videó (2009)


Második Királyok könyve 22+23 rész és a 2Krónika 34 alapján.

2Kir. 22
Egyszer csak így szólt Hilkijjá főpap Sáfán kancellárhoz: Ezt a törvénykönyvet találtam az ÚR házában! És odaadta Hilkijjá a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el. Ezután Sáfán kancellár a királyhoz ment, és jelentést tett a dologról a királynak. Ezt mondta: Szolgáid összeszedték a templomban található pénzt, és odaadták az ÚR házánál levő munkások felügyelőinek. Jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkijjá főpap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor a király meghallotta a törvénykönyv igéit, megszaggatta a ruháját. Majd ezt a parancsot adta a király Hilkijjá főpapnak, Ahikámnak, Sáfán fiának, Akbórnak, Mikájá fiának, meg Sáfán kancellárnak és Aszájának, a király udvari emberének: Menjetek, kérdezzétek meg az URat, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi rám és az egész népre, Júdára nézve! Mert nagy haragra gyulladt ellenünk az ÚR, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéire, és nem tették meg mindazt, ami elénk van írva. Hilkijjá főpap, Ahikám, Akbór, Sáfán és Aszájá tehát elment Hulda prófétanőhöz, aki Sallumnak, Tikvá fiának, Harhasz unokájának, a ruhák őrizőjének volt a felesége, és Jeruzsálem új városrészében lakott; és beszéltek vele. Hulda így szólt hozzájuk: Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket: Ezt mondja az ÚR: Én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, annak a könyvnek minden igéje szerint, amelyet Júda királya elolvasott. Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért gyulladt fel lángoló haragom ez ellen a hely ellen, és nem alszik ki! De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az URat: Ezt mondja az ÚR azokról az igékről, amelyeket hallottál: Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az ÚR előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy milyen pusztulás és átok vár rájuk, megszaggattad ruhádat, és sírtál előttem, ezért én is meghallgatlak! - így szól az ÚR. Ezért őseid mellé foglak tétetni, békességgel kerülsz sírodba, és nem látod meg azt a nagy veszedelmet, amelyet erre a helyre hozok! És megvitték a választ a királynak. 
 
2Kir. 23
A király magához gyűjtötte Júda és Jeruzsálem véneit. Azután fölment a király az ÚR házába, és vele együtt minden júdai férfi és Jeruzsálem egész lakossága, a papok és a próféták, meg az egész nép apraja-nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az ÚR házában találtak. Majd odaállt a király az oszlop mellé, és szövetséget kötött az ÚR színe előtt arra nézve, hogy az URat követik, parancsolatait, intelmeit, és rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek meg vannak írva abban a könyvben. És az egész nép elfogadta ezt a szövetséget. Ezután megparancsolta a király Hilkijjá főpapnak, a másodrangú papoknak és az ajtóőröknek, hogy hordjanak ki az ÚR templomából minden olyan fölszerelést, amely Baalnak, Asérának és az ég minden seregének készült. Elégette azokat Jeruzsálemen kívül, a Kidrón mezején és a hamut Bételbe vitette. Eltávolította a bálványpapokat, akiket Júda királyai alkalmaztak azért, hogy az áldozóhalmokon tömjénezzenek Júda városaiban és Jeruzsálem környékén, meg azokat is, akik a Baalnak, a napnak, a holdnak, a szerencsecsillagoknak és az ég egész seregének tömjéneztek. Kivitette az ÚR házában levő Asérá-szobrot is Jeruzsálemen kívülre, a Kidrón-völgybe, és elégette a Kidrón-völgyben, porrá zúzatta, porát pedig a köznép temetkezőhelyére szóratta. Leromboltatta a férfiparáznák házait, amelyek az ÚR háza mellett voltak, ahol az asszonyok sátracskákat szőttek a napistennőnek. Behozatta az összes papot Júda városaiból; az áldozóhalmokat pedig, amelyeken a papok tömjéneztek, tisztátalanná tette. Gebától Beérsebáig. Lerontatta a kapuknál levő áldozóhalmokat, amelyek Jehósua városparancsnok kapujának a bejáratánál voltak, a városkapun bemenve bal kéz felől. Az áldozóhalmok papjai azonban nem járulhattak az ÚR oltárához Jeruzsálemben, csak kovásztalan kenyeret ehettek atyjukfiai között. Azután tisztátalanná tette a Tófetet a Ben-Hinnóm völgyében, hogy senki se égethesse el fiát vagy leányát áldozatul a Moloknak. Eltávolította az ÚR házának a bejáratától a lovakat, amelyeket Júda királyai a nap tiszteletére állítottak oda, Netan-Melek főember szobája mellé, egy külön csarnokba. A napnak szentelt kocsikat is elégette. Leromboltatta a király azokat az oltárokat is, amelyek Áház felső szobájának a tetején voltak, amelyeket Júda királyai készíttettek; meg azokat az oltárokat is, amelyeket Manassé készíttetett az ÚR házának udvarában. Összezúzatta és beleszóratta a porukat a Kidrón-patakba. Tisztátalanná tette a király azokat az áldozóhalmokat is, amelyek Jeruzsálemtől keletre, a Mashít-hegytől pedig délre voltak, amelyeket még Salamon, Izráel királya építtetett Astóretnek, a szidóniak förtelmes bálványának, Kemósnak, a móábiak förtelmes bálványának és Milkómnak, az Ammón fiai utálatos bálványának. Összetörette a szent oszlopokat, és kivágatta a szent fákat, helyüket pedig emberi csontokkal töltötte meg. A bételi áldozóhalmon levő oltárt is, amelyet Jeroboám, Nebát fia készíttetett, aki vétekbe vitte Izráelt, ezt az oltárt is leromboltatta az áldozóhalommal együtt. Az áldozóhalmot fölperzseltette, porrá zúzatta, a bálványoszlopot pedig elégette. Azután körülnézett Jósiás, és meglátta a sírboltokat, amelyek ott voltak a hegyen. A sírboltokból kihozatta a csontokat, és elégette az oltáron. Így tette azt tisztátalanná az ÚR igéje szerint, amelyet az Isten embere hirdetett; az, aki ezeket a dolgokat hirdette. Majd ezt kérdezte: Miféle síremlék ez, amelyet itt látok? A városbeliek így feleltek neki: Isten emberének a sírja ez, aki Júdából jött, és megjövendölte ezeket a dolgokat, amelyeket a bételi oltárral tettél. Erre ő azt mondta: Hagyjátok nyugodni, senki se bolygassa meg a csontjait! És békén hagyták a csontjait a Samáriából jött próféta csontjaival együtt. 
Jósiás Samária városaiból is eltávolította az áldozóhalmokon levő templomokat, amelyeket az ÚR bosszantására készíttettek Izráel királyai. Ugyanazon a módon bánt el velük, ahogyan azt Bételben tette. Lemészároltatta az áldozóhalmok összes papját, akik ott voltak az oltároknál, és emberi csontokat égetett el azokon. Ezután visszatért Jeruzsálembe. Majd ezt parancsolta a király az egész népnek: Tartsatok páskát Isteneteknek, az ÚRnak úgy, ahogy az le van írva a szövetségnek ebben a könyvében! Bizony nem tartottak ehhez hasonló páskát a bírák ideje óta, akik Izráelt ítélték, sem Izráel, sem Júda királyainak az idejében, csak Jósiás király tizennyolcadik évében tartottak ilyen páskát az ÚRnak Jeruzsálemben. 
Jósiás király megtisztította Júda országát és Jeruzsálemet a halottidézőktől és jövendőmondóktól, a házibálványoktól is, mindazoktól a förtelmes bálványoktól, amelyek ott láthatók voltak. Így szerzett érvényt a törvény rendelkezéseinek, amelyek le vannak írva abban a könyvben, amelyet Hilkijjá pap talált az ÚR házában. Nem volt hozzá hasonló király őelőtte, aki úgy megtért volna az ÚRhoz teljes szívével, teljes lelkével és teljes erejével, egészen a Mózes törvénye szerint; és utána sem támadt hozzá hasonló. 
 


Figyelem! Ószövetségi igerészeket kizárólag az újszövetség tükrében szabad vizsgálgatnunk és alkalmazni!
A keresztények az újszövetségre vannak elhívatva, de az újszövetség gyökerei az ótestamentumban vannak, tehát azokat nem lehet átlépni, sem megkerülni.

 

Érted halt meg...
ÉRTED HALT MEG (ami nem lenne nagy szám, sokezer ember meghalt már [ ... ]

Tovább...
Az Úr ama nagy napja

 

 

Elérkezett már az Úr ama nagy napja?

Tovább...
Isten kertje, ahova jövedelmezően vethetsz


Isten kertje, ahova jövedelmezően vethetszIstennek kertjei vannak a [ ... ]

Tovább...