foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ki árthatna neked? Gyönyörű vagy! Szép vagy! Isten szerelmese vagy! Az élet illata árad ki belőled, mert Isten maga a vőlegényed. Senki nem választhat el téged Isten szerelmétől, mert Ő az elemésztő tűz és őrülten szeret. Virágok nyílnak amerre csak lépsz, és az élet illata árad ki belőled, mert Isten maga a vőlegényed. Emelt fővel járj! Egy menyasszony büszkén hirdeti, hogy jegyes.

Kma Online TV

Jézus téged is hív. Nehogy azt hidd, hogy kivétel vagy!

HALLOWEEN

Ezen a lapon a Halloween "ünnepnap"-al foglalkozunk.
A cikkek és illusztrációk folyamatosan lesznek feltöltve.
Ezt a hozzászólást valaki a KMA Facebook oldalára küldte:

Sokan kérdezhetik, mit jelentenek az ijesztő ábrázatúra formált és megvilágított tökök, a koponyák, szellemek és boszorkányok, amelyek a Halloween divattal kapcsolatban lépten-nyomon elénk kerülnek?!
Amerikából került át Európába, de az eredete egészen a keltákig vezethető vissza, akik Észak-Franciaország és a Brit-szigetek területén éltek. Az ő papjaik voltak a druidák. Ezek a természetimádó papok halottkultuszt gyakoroltak, és október utolsó napját a ’halál istenének’ szentelték.
Hitük szerint a kelta év utolsó napján (október 31-én) az istenség megengedte, hogy az elhunytak lelkei visszatérjenek otthonaikba. A boszorkányoktól és a démonoktól való félelmükben nagy tüzeket gyújtottak, és áldozatokat mutattak be, hogy azok jóindulatát megnyerjék.
A varázslók a megfélemlített embereket kényszerítették, hogy éjfélkor adjanak nekik feláldozásra egy gyermeket. Az erre kiszemelt család ajtaja elé raktak egy kifúrt és kivilágított tököt. Ha a ház lakói nem teljesítették a kívánságot, gyilkos bosszúra számíthattak. – A gyermekáldozatot óriási szalma- vagy rőzsekötegbe kötözve elevenen égették el.
Szokásuk volt a keltáknak az is, hogy állatbőrökkel és állatfejekkel álcázták magukat a szellemek elijesztésére. Ajándékokat készítettek az elhunyt lelkek kiengesztelésére.
Szokásaikat azután is megtartották, hogy a rómaiak meghódították őket.
Az 1. században a rómaiak sok hagyományt hoztak magukkal Angliából.
Az elpusztíthatatlannak tűnő pogány szokás átformálása, „keresztyénesítése" érdekében a római katolikus egyház (IV. Gergely pápa) 835-ben november elsejét "Mindenszentek ünnepének" nevezte ki, majd november másodikát a halottak napjává nyilvánította.
(Mindenszentek – all hallows, az azt megelőző este pedig az „all hallows evening".
Ez rövidült le az idők során a mostani, közkeletű szóra: Halloween.)
A Halloween október 31-én, tehát éppen a római katolikus ünnep, a mindenszentek előtt van, mintegy demonstrálva azt, mily vékony is a választóvonal a pogány hagyományok és az egyházi gyakorlatok között.
Amerikában a Halloweent Ír bevándorlók honosították meg 1840 körül.
Rémisztő arcokat faragtak tökökből, azokat belülről gyertyával világították ki, ezzel kívánták elriasztani a gonosz szellemeket. A jelmezbe öltözés is a Halloween egyik eleme. Az ünnep klasszikus figurái közé tartoznak a szellemek, boszorkányok, fekete macskák…
A Halloween mára jelentős helyet foglal el az USA reklámiparában, de Európában is egyre népszerűbb.
Az 1845 utáni évek pusztító írországi éhínsége idején a lakosok százezrei települtek át Amerikába, és a szokásaikat is vitték magukkal. Az anyaországon kívül az USA-ban és Franciaországban még ma is megtartják a régi rítusokat, noha azok lelki háttere többnyire már elhomályosult előttük. Gyerekek beöltöznek szellemnek vagy más ijesztő alaknak, töklámpással házról-házra járnak ajándékot kérve.
Napjainkban tanúi vagyunk a régi-új pogányság elterjedésének.
A mai boszorkányok és varázslók épp október 31. napját tartják a legfontosabbnak.
Ez az ősi kelta ünnep előestéje. Ekkor imádkoznak a halottak kelta istenéhez,
az elhunytak szellemeihez, tulajdonképpen szellemidézést folytatnak.
Nem gondolhatjuk, hogy ártatlan mókáról van szó. Úgy hírlik, hogy ma is vannak olyan sátánista szekták az USA-ban, amelyek erre az „ünnepre" gyermekeket rabolnak,
és azokat ördögi rítusok keretében megölik.
Nem csupán hátborzongató szórakozás ez tehát, hanem az okkultizmus terjesztésének kísérlete, hogy az emberek az egy, igaz Isten helyett, a tiltott démonvilág felé forduljanak hitükkel.
Keresztyén családok nem engedhetik, hogy gyermekeik részt vegyenek ilyen beöltözéseken, felvonulásokon, mert azzal a Sátán kultuszát támogatnák.
Az ilyesmivel kacérkodó ember kárt szenved lelkében, meggyengül kapcsolata Istennel, aki egyedül képes arra, hogy megóvjon bennünket minden ártalmas lelki hatástól.
A keresztényeknek mindenképpen tisztában kell lenniük a következő tényekkel:
Ennek a napnak a szokásai és jelképei a pogányságban és az okkultizmusban gyökereznek.
A Halloween lényegében a boszorkányságnak és az okkultizmus más válfajainak egyik legnagyobb ünnepévé vált. A Halloween megünneplésében való részvétel közvetlenül is okkult tevékenységekhez vezethet, avagy ezekre nyitottá teheti az embert.
A legkevesebb, amit a Halloweenről elmondhatunk, hogy megünneplése támogatja a pogány praktikákat és filozófiát, az animizmust (szellemhitet), a sámánizmust és a druida tanokat.
A Biblia egyértelműen jelzi, hogy az ilyen praktikák "az utolsó időkben"
mérhetetlen módon elszaporodnak majd (1Tim 4,1 és Jel 9,21).
Ami elsőre oly ártatlannak tűnik, az a valóságban halálosan komoly!
Az embert játékos módon csábítják el, hogy egyre nyitottabbá váljon a démoni tanok iránt, és szíve Isten felé egyre inkább megkeményedjen.
Az Ige egyértelműen figyelmeztet, hogy a legkisebb mértékben se keveredjünk bele pogány vagy okkult praktikákba.
Ha bemégy arra a földre…, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat… (5Móz 18,9)
Az Újszövetségben Pál apostol megdicséri a thesszalonikaiakat, amiért megtérésük után egyértelműen szakítottak a bálványimádással (1Thessz 1,9-10).
Feltámadásával Jézus bizonyságát adta annak, hogy legyőzte az ördögöt és a halált (Zsid 2,14).
Isten igéjéből eligazítást lelhetünk az élet nehézségei közepette. Az efézusiak ezért semmisítették meg az összes varázskönyvüket, miután hitre jutottak
(ApCsel 19,18-20).
Nekünk, keresztényeknek mindazonáltal nagy a felelősségünk. Az Úr parancsának engedelmeskedve hirdetnünk kell az evangéliumot, az örömhírt. Szükséges tehát, hogy figyelmeztessük embertársainkat - adott esetben még hívő testvéreinket is - az ördög által felállított csapdákra.
Le kell, hogy rántsuk a maszkot, a játékos, ártatlannak tűnő, de nagy veszélyt hordozó babonákról, népszokásokról.
Az Úr adjon ehhez bölcsességet és erőt mindannyiunknak!
Amúgy október 31. a reformáció ünnepe!
(A reformáció napja több protestáns egyházban október 31-én tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét.) A protestáns világ azért ad hálát, mert az Úristen meg akarta tisztítani egyháza népét a sokféle tévelygéstől és babonától, a hamis hit sötétsége helyett világosságot adni a szívekbe. Ahogy Pál apostol megbízatásában olvasható: „… küldtelek, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy a hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek! (az apostolok cselekedeteiről írt könyv 26. részének 18. verse).
Isten megtérésre hív bennünket, és a démoni kötelékekből szabadulást ajándékoz Fia, Jézus Krisztus által. Forduljunk hozzá, az élet Istenéhez!
Ingo Marx írása alapján Bérczes István, ref. lelkész valamint Szivos László (evangélikus testvér) írása alapján…

-----------------------------------------------------------------------------

A lengyel katolikus egyház internetes honlapján arra figyelmeztet, hogy a Halloween, azaz a Mindenszentek angolszász ünneplése ellentmond a katolicizmus tanításainak és a kereszténységnek, mert a "sötétség birodalmába, az ördögök, vámpírok és démonok világába" vezeti be a fiatalokat a "vidámság nevében".
A BBC szerint egy lengyel érsek, Andrzej Dziega szerint az október 31-ei éjjeli ünneplés a pogányságot terjeszti a fiatalok körében. Dziega szerint a "halál kultúrája" áll emögött. A halottak napi kultusz és a Mindenszentek ünnepe az ókeresztény korban nem véletlenül került - a húsvéthoz és a karácsonyhoz hasonlóan - a korábbi pogány ünnepekkel azonos vagy azokhoz közeli napokra. A karácsony például a téli napfordulóhoz, a húsvét pedig a tavaszi napéjegyenlőséghez kötődő pogány rítusokat váltotta fel. A keresztény egyház a kezdetekben igyekezett a kultuszokat összekapcsolni, ami akkor a keresztény hit terjedését szolgálta.  Forrás

-----------------------------------------------------------------------------

Az alábbi hozzászólást egy "lelkiatya" megnevezésű egyén küldte be a KMA-hoz, email által, kommentárt ehhez már nem is kell fűznünk, csak annyit, hogy mi kerüljük az ökumenikus tévelygéseket is. Ha valami nem igei, a szemétdombra kerülFil. 3:8

Mindenszentek
ünnepe a hazaérkezett testvéreinkre - az égbe jutott szentekre - való emlékezés, ill. győzelmük ünneplése, mert ők a mi hőseink, akikről minden nép meg szokott emlékezni, példájukat a többiek elé állítani. És hogy közben ezen ünnepekhez milyen pogány szokások csapódtak, vagy gonosz szándékkal próbálják lejáratni őket, az legyen azok baja és ügye, ők Isten előtt fognak ezért felelni. Az pedig, hogy keresztény testvéreink tudatlanul Amerikát majmolják és átvesznek mindenféle butaságot, sőt bűnös, mágikus cselekményeket, az ő, de ugyanúgy a papok, püspökök felelőssége is, hogy mindezekről hallhatnak, híveiket nem informálják ezek veszélyéről!
De azt hiszem hogy nektek erről kár beszélni, ti akik pl. a katolikusok Oltáriszentség imádatát, ökumenikus szeretettel (!) bálványimádásnak tartjátok, kár minden szóért, fölösleges időpazarlás, inkább imádkozunk értetek, hogy az Anyaszentegyház ősi és igaz tanítását ti is (újra) elfogadjátok, és ezt írom most, a nagy szakítás napján, amit nem ünnepelnetek, hanem siratnotok kellene! Kétlem, hogy írásomat közzéteszitek, mert ugyebár ez nem illik be a ti profilotokba, de azért keresztény testvéri szeretettel imádkozom értetek (is) !

-----------------------------------------------------------------------------Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

2024 Copyright Kma Online TV Rights Reserved