foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ki árthatna neked? Gyönyörű vagy! Szép vagy! Isten szerelmese vagy! Az élet illata árad ki belőled, mert Isten maga a vőlegényed. Senki nem választhat el téged Isten szerelmétől, mert Ő az elemésztő tűz és őrülten szeret. Virágok nyílnak amerre csak lépsz, és az élet illata árad ki belőled, mert Isten maga a vőlegényed. Emelt fővel járj! Egy menyasszony büszkén hirdeti, hogy jegyes.

Kma Online TV

Jézus téged is hív. Nehogy azt hidd, hogy kivétel vagy!

Karácsonyi szemfényvesztés, avagy Isten igazi ajándékainak megvonása az emberiségtől.
Ha ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik.  Lk 11,13

Részletek a wikipédiából:
A karácsony egy keresztény ünnep, amelyen Jézus Krisztus születésére emlékeznek. Minden év december 25-én tartják világszerte, habár nem ezt a dátumot tartják számon Jézus születésének. Az ünneppel együtt jár az ajándékozás, a karácsonyi zene, templomi ünneplések, karácsonyi ebéd, karácsonyfa állítás, stb...
Miután a kereszténység államvallássá vált (4. század), hamarosan hivatalos ünneppé nyilvánították Jézus születését. Ezt az eseményt a 4. századtól kezdték ünnepelni, január 6-án epifánia néven, a vízkereszt ünnepén. Karácsony ünnepe 325-ben került át december 25-re. A karácsony időpontjának kiválasztása nagy valószínűség szerint azért esett december 25-re, a téli napforduló közelébe, mert a római birodalom két korábbi államvallásának ünnepe is ekkor volt: 25-én végződtek a római szaturnáliák, és aznap volt a Dies Natalis Solis Invicti, a Napisten születésének napja.
A kutatók többsége egyetért abban, hogy december 25. nem Jézus születésének időpontja. A korai keresztények nem ünnepelték Jézus születését, és nem is próbálták meghatározni az időpontját; az ünneplés legkorábbi ismert példája Egyiptom, ahol Jézus születését tavaszra tették.
Egyes keresztények úgy hitték, hogy Gábriel arkangyal megjelenése Zakariás előtt, amikor közölte vele, hogy Keresztelő Szent János apja lesz, Jóm kippur idejére esett. Ez azon a hiten alapult  (Luk 1) , hogy Zakariás főpap volt, és az angyal akkor jelent meg neki, amikor a Szentek Szentjébe ment (a jeruzsálemi Szentély ezen termébe csak a főpap és csak évente egyszer, Jom Kippur alkalmával léphetett be). Eszerint János fogantatása valamikor szeptember végén, és a születése június végén történhetett (a hagyomány a dátumot június 24-ére teszi). Az evangéliumok szerint az angyal három hónappal János fogantatása előtt jelent meg Máriának (a hagyomány szerint március 25-én). Innen kilenc hónapot számolva december 25. adódik.
Dave Reneke és ausztrál csillagász kollégái egy számítógépes programmal arra jutottak, hogy olyan objektum, ami megfelelne a Bibliában említett csillagnak, ami a napkeleti bölcseket elvezette Jézushoz, valójában nem karácsonykor, hanem nyáron volt megfigyelhető Betlehem éjszakai égboltján: a Vénusz és a Jupiter került látszólag olyan közel egymáshoz, hogy a fényük összeolvadt, és egy látványos, nagyméretű csillagnak tűnhetett a Földről. Jézus születésének időpontját ennek nyomán június 17-ére teszik.
A nem vallásos, de keresztény kultúrkörbe tartozók számára a karácsony általában a szeretetet, a családi együttlétet jelképezi. Karácsonykor elterjedt szokássá vált megajándékozni szeretteinket. Az üzletek és áruházak a szentestét megelőző hetekben igyekeznek kihasználni az ajándékozás szokását, és reklámdömpinggel próbálják bevételüket többszörözni – ezzel sokszor pusztán fogyasztási lázzá torzítva az ünnep hagyományos és valódi lényegét.
Wikipedia

Az a feltevés, hogy a pásztorok nem lehettek kint a mezőn a téli hideg miatt, nem állja meg a helyét, mert rákérdeztünk, és Izraelben az év ezen időszakában viszonylag meleg van (15-20 fok).
A másik feltevés szerint valami nagy ünnep lehetett Jeruzsálemben, és emiatt nem kapott a fiatal házaspár szobát. Nagy ünnepségek viszont nem voltak decemberben Izraelben. Tehát ebből következtetnek arra, hogy Jézus nem születhetett decemberben. Viszont.... népszámlálás volt (egyidejűleg mindenkinek a saját falujába kellett utaznia), és ez okozhatott olyan méretű népvándorlást, hogy Jeruzsálem telve lett emberekkel. És emiatt kényszeredhetett József és Mária a közelben fekvő Bethlehembe.

Tehát Jézus születésnapját lehetetlen beazonosítani.
Lehetett akár decemberben is, ha a Gábriel arkangyal megjelenését Zakariás előtt a Jóm Kippur idejére tesszük (ld. fent).
A csillagászok (Dave Reneke) szerint június 17-re lehetne tenni (ld. fent).

Van itt viszont egy fontos megjegyzés, ami mellett nem ajánlatos elmenni:
A korai keresztények nem ünnepelték Jézus születését, és nem is próbálták meghatározni az időpontját;
A bibliában sincs megemlítve, mert ez a megváltás szempontjából lényegtelen információ lenne.
Márk evangéliumában Jézus gyerekkora még említve sincsen!
Mert Jézus azért jött el e földre, hogy meghaljon a bűneinkért és feltámadjon dicsőségben.
Jelenleg mi is a feltámadott Krisztust ünnepeljük, mindennap az életünkben.

Ő az, aki ajándékokat adott az embereknek, de nem mint egy karácsonyi jézuska, mikulásként vagy nyúlként megjelenve, világi ajándékokat osztogatván, hanem mint Isten maga.
Ezeket az ajándékokat persze az emberek nem hajlandóak elfogadni, még a keresztények nagy része sem, hanem inkább fordulnak az okoskodáshoz, a pogány ünnepekben való részvételhez, a világgal való barátsághoz és a bűnös emberi természettel való azonosuláshoz.
Mert nem mernek szembenézni az Igében említett Jézussal, aki olyan hatalmas, hogy Pál apostol megvakult a puszta látásától is.
Olyan ajándékokat adott nekünk, ami felülmúl minden képzeletet, és semmit nem kért cserébe, csak a szívünket.
Mit is kérhet egy vőlegény a mátkájától, mint a szívét és hűségét.
Persze itt is megjelenik egy hamis menyasszony, aki teljesen torz képet vetít ki Istenről az emberek felé.
Az isteni szeretetből emberi szeretet lesz, az ajándékozásból világi, kommersz tobzódás, pompa és emberi dicsőség.
Jönnek a mikulások, jézuskák, máriák, nyulak, hamis szentek és még a halottak is előbújnak szép számmal.
Isten valódi ajándékai pedig el vannak takarva a szemek elől.
Pedig ezek természetfeletti ajándékok, amelyeknek rendkívüli rendeltetésük van.
Az, hogy van az évben egy olyan nap, amikor a gyerekek ajándékokat kapnak, rendben van.
Ez boldoggá teszi őket arra a pár napra, az emberekre is ráfér egy kis megnyugvás és szeretet.
De ez nem tudja pótolni Isten azon adományait, amelyek karnyújtásnyira vannak tőlünk, és amelyek olyan ajándékok, amik életreszóló változásokat hozhatnának az életünkbe.
És itt van az a pont, ahol a karácsony és minden más kereszténynek nevezett ünnep (ami nem egyezik az igével), elrabolja az emberektől az igazi megnyugvás és az örök élet lehetőségét.
Most csak az a kérdés, hogy te hol állsz ebben a sorban?
Beállsz a hamis emberkék körébe, leülsz velük ünnepelni, vagy követed azt, amiről az ige beszél?

A félrevezetés és szemfényvesztés tudománya:
És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez oda fordulnak.  De te józan légy mindenben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.  2Tim 4,4-5
Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint a kik szemlélői voltunk az ő nagyságának.  2Pt 1,16    

Nem ügyelvén () mesékre, és az igazságot megvető (Igét nem ismerő) emberek parancsolataira. Minden tiszta a tisztáknak: de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta; hanem megfertőztetett azoknak mind elméjük, mind lelkiismeretük. Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivelhogy útálatosak és hitetlenek és minden jó cselekedetre méltatlanok. Tit 1,14-16   
Karácsony, mikulás, húsvét, halottak napja... mind pogány eredetű, félrevezető és szemfényvesztő ünnepség.
Persze ez nem jelenti azt, hogy nem lehet részt venni benne, mert a tisztának minden tiszta a Biblia szerint.
Ha tudatában vagy annak, hogy ez bálványimádás, akkor téged már nem érint a szellemi kisugárzás.
A szaloncukor, az ünnepi ételek magában finomak. Az ajándékozás sem rossz.
A szellemiség, ami ezen ünnepek mögött vannak, azok a félrevezetés és szemfényvesztés eszközei, hogy mindenkit távoltartsanak az igaz Istentől, és belevigyenek egy hamis, nem bibliai isten imádatába. Ezt kell felismerned (az Ige által), és ha ezt felismerted, az Ige viszi majd tovább az életedet, ha kitartasz a hitedben.

Isten ajándékairól szóló igék:    
A lelki ajándékokra *** nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek. Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint; Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által; Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása; 1Kor 12,1-10
Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.  Csel 2,38     
.... a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka.  Csel 10,45     
Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok.  1Kor 14,1
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;  Ef 2,8          
Fölmenvén a magasságba (Jézus) foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.  Ef 4,8     
Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, a mely adatott néked prófétálás által... 1Tim 4,14    
Emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát... 2Tim 1,6 
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.  Jak 1,17  
A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon.  2Pt 1,4

Tehát Isten nagy és becses dolgokkal ajándékozott meg bennünket, hogy azok által az isteni természet részeseivé legyünk, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon. A karácsony szinte jelképezi ezt a kívánságot, hogy Istent ne a Bibliában, hanem inkább a Biblián kívül, vagy csak a Bibliára hivatkozva keressük.
Általában az elgyengült egyházak a legnagyobb szószólói ezeknek a pogány eredetű ünnepségeknek.
Most, hogy ezek ünneplése tette őket gyengévé vagy gyengeségükben fordulnak e pogány jellegű ünnepekhez, lényegtelen.
Az Igétől elfordult felekezeteket már csak ezek az emberek által kreált ünnepek és összejövetelek tartják össze.
Emberi struktúrák, amelyek össze fognak omlani, ha Isten jelenléte elérkezik hozzájuk.

Tehát még van idő a megtérésre, hogy igei emberekké válhassunk:
És ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat.... Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jönnek; mert minden, a mi napvilágra jön, világosság.  Ef 5,11-13   

UI ***: a "lelki ajándékok" sajnos ez egy rossz értelmezés szerint van fordítva a magyar bibliákban. Lelki ajándékok nincsenenek, szellemi ajándékok vannak. Szent Lélek sem létezik, hanem Szent Szellem van (minden más nyelv Szellemnek fordítja a magyaron kívül). De erről egyszer majd egy külön témát nyitunk.


Karácsonyi filmajánlat:
Megjövendölt esemény


József és Mária élete, egészen Jézus születéséig.
Rómaiak által sanyargatott zsidó lakosság. Mária váratlanul teherbe esik egyik útja alkalmával. A népszámlálás miatt mindenkinek vissza kell térnie a szülőfalujukba. Útközben megszületik Jézus, egy Jeruzsálem melletti faluban, Bethlehemben. Az egyik leggyönyörűbb bibliai film, amit valaha csináltak....

FIGYELEM:
 csak azokat a hozzászólásokat jelenítjük meg, amelyek előbbrelendítik a téma kibontakozását. A fő kérdés most az (igazi) ajándékokról szól és persze arról, hogy hol vannak a bibliai alapok egy ilyen világméretű ünnepséghez? Jézus tanítványait a halálig üldözték és Jézus sem ígért mást a követőinek (Jn 15,20). Láthatóan létre van hozva egy hamis kereszténység, akik teljesen el vannak telve magukkal, és azt hiszik, hogy mindenki a mennybe jut. De mit fogsz tenni, ha nem így van? Nem lenne jobb kikutatni ezt az egészet, mielőtt bármit is tennél? Jézus azt mondta, hogy: Igyekezzetek bemenni a szoros kapun: mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni és nem mehetnek. Lk 13,24  

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

2023 Copyright Kma Online TV Rights Reserved