foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ki árthatna neked? Gyönyörű vagy! Szép vagy! Isten szerelmese vagy! Az élet illata árad ki belőled, mert Isten maga a vőlegényed. Senki nem választhat el téged Isten szerelmétől, mert Ő az elemésztő tűz és őrülten szeret. Virágok nyílnak amerre csak lépsz, és az élet illata árad ki belőled, mert Isten maga a vőlegényed. Emelt fővel járj! Egy menyasszony büszkén hirdeti, hogy jegyes.

Kma Online TV

Jézus téged is hív. Nehogy azt hidd, hogy kivétel vagy!

Mi a teljes evangélium?Maga az evangélium az lényegében egyszerű:
Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliomot (a megváltás történetét) minden teremtésnek. A ki hisz (ami azt jelenti: megcselekszed Jézus beszédeit - Lk 8:21) és megkeresztelkedik (víz és tűz által - Mt 3:11), üdvözül; a ki pedig nem hisz, elkárhozik. (Márk 16:16)
De ezek után Jézus leírja azokat az ismertetőjeleket, amik az evangélium hirdetőit jellemzi: Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és ült az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az ígét a jelek által, a melyek követik vala. (Márk 16:17-20)
Ezek voltak Jézus utolsó szavai, mielőtt a mennybe ment, ami lényegében azt jelenti, hogy nincsen evangélium hirdetés jelek nélkül, mert az Úr  erősíti meg a mi beszédünket, a fenti Ige szerint.Tehát van egy evangéliumunk:
Jézus halála, Jézus feltámadása (újjászületés), Jézus mennybemenetele.
Ezek a dolgok ránk is érvényesek, mert mi is meghaltunk (a bűneinknek), feltámadtunk Krisztusban (az új ember), és az Atyai trón mellett kaptunk helyet, a  mennyországban, Krisztusban. Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. (Jn 3:3)  És az evangélium mellett van egy útmutató a használatra (nehogy valaki arra vetemedjen, hogy csak szavakkal akarja hirdetni Isten Országát): Tehát ahogy az Atya minden hatalmat a Fiúra ruházott (míg minden ellenségét a lába alá veti, vagyis az 1000 éves Királyság végéig), úgy Krisztus is minden hatalmat ránk ruházott, keresztényekre, és az Egyházra (Ef. 2:6, Mt 16:19).   
Íme adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.  Lk 10:19
Ezt a hatalmat úgy kaptuk meg, hogy az Úr elküldte maga helyett a Vigasztalót, vagyis a Szent Szellemet.
Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok... Csel 1:8A Szent Szellemnek van gyümölcse is, és ajándékai is.
Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint; Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által; Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása; 1Kor 12:9-10
De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. 
1Kor 12:11
Tehát MINDENKI kap (ha elfogadja), de nem mindenki ugyanazt az ajándékot kapja .Ezek az ajándékok különben olyanok, mint a fegyverek. Van olyan, ami a jelenlévő ellenséget lokalizálja, van olyan, ami segít a támadásban, van olyan, ami felfedi az ellenség tervét vagy közli veled Isten haditervét a szituációval kapcsolatban, van, ami előre felfed dolgokat, és olyan is, ami téged erősít, ha beindítod. Szóval csodálatos dolgok ezek.
Persze ezeknek párosulniuk kell a Szent Szellem gyümölcsével, mert ha pl. nem alázatban harcolsz és szeretetben, hanem valami más, nem az Úrtól való indíték által, akkor az egész nem ér semmit, sőt... nagy károkat okozhatsz.
Tehát a Szent Szellem ajándékait a Szent Szellem vezetése alatt kell aktiválni.Ezeket az ajándékokat csak a tűzzel való keresztség után kapod meg: Ő (Jézus) Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.  Mt 3:11  Ha ez nincsen meg az életedben, előbb ezt kérjed, mindenképpen.És akkor elérkeztünk a szentséghez.    
Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, a mely nélkül senki sem látja meg az Urat. Zsid 12,14Ezenkívül ott vannak Isten fegyverei, amelyekkel harcolunk:
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Ef. 6:11-12
Ezek egy teljes fegyverzet és páncél, karddal együtt, ami Isten Igéje. Hozzá lehet tenni még a dicsőítés palástját, az Istendicsőítést (ez láncra veri meg a szellemi fejedelemségeket és királyokat is - Zsolt 149:6-7), és Jézus neve, nem utolsósorban. Ez a legerősebb támadó fegyverünk. Utoljára említeném még a bizonyságtételünket. Jel 12:11    
És ők (a hívők) legyőzték azt (a vádlót, vagyis sátánt) a Bárány vérével, és az ő bizonyságtételüknek beszédével;   Jel 12:11

A teljes evangélium, pár mondatban:
Jézus azért jött, hogy az Atya akaratát teljesítse, tehát legyőzte a szellemi hatalmasságokat a kereszten (felvitte bűneinket és betegségeinket a fára, és evvel eltörölte az adóslevelünket), és ez által szabad utat nyitott számunkra az Atya felé. Mi is feltámadtunk vele együtt, és a mennyekbe ültettettünk (Ef. 2:6) a trónra (Krisztusban), tehát megkaptuk a fiúságot, Isten fiai és lányai lettünk. Megkaptunk minden hatalmat, ami mennyen és földön van (Ef. 2:6, Mt 16:19), mert el lett küldve a Szent Szellem hozzánk, aki ajándékokat is hozott, mint Rebekának is küldve lett sok ajándék (1Móz 24:22), Izsák szolgálója által.


Rebeka, aki örömmel fogadta el a jövendőbelije ajándékait,
egy példakép lehetne előttünk, a Szent Szellem ajándékaival kapcsolatban.


Az igazi menyasszony elfogadja a neki küldött ajándékokat, mint Rebeka is tette, és ne vesd meg azokat, akik elfogadták és felékesítették magukat vele, hanem akarj te is kapni belőle (1Kor 12:11). Tehát egy újjászületett hívő nem más, mint egy tűzzel megkeresztelt, megtisztított és felfegyverkezett menyasszony, akinek minden hatalom a kezébe adatott a vőlegény által.Akkora hatalma van, hogy azt be sem lehet fogadni emberi elmével, mert meg tudja futamítani a sátáni hadak tízezreit is (Zsolt 91:7, 1Sám 18:7, Lk 10:19), szabadulást tud hirdetni a foglyoknak (Ézs. 61:1), láncra tudja verni a sötétség erőit (Zsolt 149:8). És még a pokol kapui sem vehetnek rajta diadalmat (Mt 16:18). Nos... ez a teljes evangélium.

Ha valakinek lenne valami kiegészítő megjegyzése ehhez a listához (ami megállja a helyét és fontos), közzétesszük.
A cél a teljes evangélium kiábrázolása volt, egyszerű hívők (nem tanítók) által, és nem biztos, hogy minden fel lett sorolva.
Kma 2014
A “TELJES EVANGÉLIUM HIRDETÉSE” – David Wilkerson
Pál apostol azt mondta a saját generációjának: “Krisztus teljes evangéliumát hirdettem” (Róma 15:19). Ő úgy írta le a “teljes hirdetett” evangéliumot mint, ami sokkal több a szavaknál. Pál evangéliuma szavak és cselekedetek voltak! “Mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére, szóval és tettel.” (18. vers).
Pál azt mondta: “A pogányok nem azért jöttek Krisztushoz, mert csupán hirdettem az evangéliumot, hanem mert a szavaimat csodák megcselekvése kísérte!”
“Jelek és csodák ereje által, az Isten Lelkének ereje által; úgyannyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illyriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát.” (19. vers).
Ha Pál evangéliumot hirdetett és tanított volna jelek és csodák nélkül, akkor az üzenete nem rendelkezett volna annak minden hatásával. Nem lett volna az evangélium teljes egészében kihirdetve! Azt mondta a Korinthusiaknak: “Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek sok tűrésben, jelekben, csodákban és erőkben is.” (2 Korinthus 12:12)
Figyeljük meg Pál szavait ebben a versben: jelek, csodák és erők (nagy cselekedetek). A legtöbb keresztyén ma megrezzen, amikor ezeket a szavakat hallja! Miért? Mert ezek a szavak gyűlöletessé váltak a gátlástalan, erőre éhes prédikátorok és tanítók szolgálata nyomán! A nagy tragédia az, hogy az ilyen torzulások sok Isten-félő pásztor, evangélista, tanító és laikus számára azt eredményezték, hogy elforduljanak a teljes hirdetett evangélium igazságától.
A szeretett Istenünk még mindig Isten — és hatalmas csodák megtételére! Ő most is a gyógyítónk, aki meg akarja mutatni az erejét azoknak, akik bíznak benne! Az Új-szövetségi gyülekezetekben nagy természetfeletti dolgok történtek mindenféle torzulás nélkül — reklám, show-man-ság vagy az erő és hatalom bármilyen személyes kikövetelése nélkül. Pál szolgálata a példa erre:
Troasban, miközben Pál egy hosszú üzenetet adott át, egy fiú elaludt az ablakpárkányon ülve és leesett három emelet magasból a földre. A Biblia azt mondja, hogy a fiatal fiú “meghalt”. (lásd Ap.csel. 20:9-12). Pál odament a fiúhoz és mindenkit megnyugtatott. Pontosan úgy, ahogyan annak idején Illés tette, teljes testével végigfeküdt a halott fiún és hirtelen visszajött az élet a fiatal fiúba. A fiú felkelt — feltámadt a halálból! Milyen óriási csoda! Miután ez megtörtént Pál nem küldött mindenkit minden irányba, hogy reklámozzák az hírt, hogy csoda történt. Nem, ami történt az nem volt egyáltalán említésre méltó. Mindenki egyszerűen visszament a harmadik emeletre a közösségbe és Pál folytatta a szolgálatát. A Szentírás nem is említi a fiatalembert többé. Miért? Mert a gyülekezetekben teljesen természetes volt, hogy természetfeletti dolgok történjenek! Egy teljes evangéliumot hirdettek — amit jelek és csodák követnek!
TÖBB, mint HIRDETÉS és TANÍTÁS
Hiszem, hogy az evangélium erő és a Szent Szellem megnyilvánulásától kísérve kellene, hogy történjen — hatalmas csodákat cselekedve, bizonyítva, hogy az evangélium igaz!
Pál bátran állította: “És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában:” (1 Korinthus 2:4). Az itt lévő görög szó azt jelenti, hogy “bizonyítékkal.” Pál azt mondja: “Az evangéliumot bizonyítékkal hirdettem. Isten és a Szent Szellem támogatott engem jelekkel és csodákkal!” A Zsidó 2:4 azt mondja, hogy Isten megerősítette Pál üzenetét jelekkel és csodákkal: “…bizonyságot tevén arról az Isten, jelekkel meg csodákkal és sokféle erőkkel s a Szent Léleknek közléseivel az ő akarata szerint.”
Az Új-Szövetségi hívők ezt imádkozták: “… hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.” (Ap.csel. 4:30). Ezek az apostolok elmentek mindenfelé a teljes evangéliumot hirdetni!
“Az apostolok sok jelet és csodát tettek” (Ap.csel 2:43).
“Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda történt a nép között; ….. Hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak sokasága.” (Ap.csel. 5: 12, 14).
Itt látjuk az egyik legmeggyőzőbb verset, ami bizonyítja, hogy a kihirdetett evangélium kellett, hogy magába foglalja a jeleket és csodákat: “Azért sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, ki bizonyságot tett az ő kegyelmének beszéde mellett, és adta, hogy jelek és csodák történjenek az ő kezeik által.” (Ap.csel. 14:3). Ez a vers azt mondja, hogy az apostolok hosszú időn keresztül szolgáltak bátran hirdetve a kegyelmet és a bűnbánatot és azt Isten megerősítette azt a kezeik által megtörtént jelekkel és csodákkal.
Isten utolsó napjainak gyülekezete is ilyen lesz: “Azok pedig kimenvén, prédikálnak mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik őket.” (Márk 16:20). Ez az, amire Isten bátorít minket.
Ezeknek az utolsó napoknak a gyülekezeteit csodák fogják hitelesíteni, vitathatatlanná és megcáfolhatatlanná tenni, holott azok az emberek nem lesznek mindenki által ismertek, híresek. Ők inkább mennek előre kézrátétel által kiküldve, elválasztott szentek, akik ismerik Istent és bensőséges kapcsolatban vannak Jézussal.
Ezek a hívők a rejtett ima-kamrákból fognak előbukkanni — egy kis, felkészített sereg teljes hittel, semmi másra nem vágyva, mint Isten akaratát cselekedni és megdicsőíteni Őt. Vakmerők és erősek az imában. Egész nemzeteket fognak megnyitni az evangélium és Isten számára megerősítve Isten szavát a hatalmas cselekedetek által!


FIGYELEM!
Kérjük a hozzászólókat, hogy pár tömör mondatban próbálják meg leírni a teljes evangélium meghatározását.
Lényeges, elhagyhatatlan kitevői a biblia szerint (ezért teljes):
A bűnök bocsánata, megtérés, vízzel és tűzzel való keresztség,
újjászületés, tanítványság.
Nem csak szavakkal hirdetjük, hanem jelek és csodák által.


Ha elhagysz valamit, már csak félevangéliumod van.Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

2024 Copyright Kma Online TV Rights Reserved