Ne féljetek senkitől, akinek lehellet van a szájában! Lk 12:4
Mert nem az számít, hogy kinek a kezében van a fegyver!
Minden Jézus lába alá vettetett, és semmi nem maradt alávetetlenül. Zsid. 2:8-9
Minden név felé emeltetett Jézus neve. Fil 2:9
Hatalmas és erős mennyei hadsereg vesz körbe minket. 2Kir 6:17Isten mindent a mi javunkra formál!  Bármi legyen is az.  Rm 8:28
Ha Isten velünk van, kicsoda lehetne ellenünk? Rm 8:31
Senki nem választhat el minket Isten szerelmétől!  Rm 8:38-39
Te vagy Isten mátkája! Isten szerelmese!  Jel 21:9
Van több bizonyíték is az Igében, mi csak egy párat emeltünk ki.

Vonatkozó igerészek: 
Mondom pedig néktek én barátaimnak: Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak.  Lk 12:4
Mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Zsid. 2:8-9
Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való;  Fil 2:9      
És imádkozott Elizeus és monda: Óh Uram! nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül.  2Kir 6:17    
.... akik Istent szeretik, minden javukra van.... Rm 8:28
Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?  Rm 8:31
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Rm 8:38-39     
És jöve hozzám egy a hét angyal közül, a kinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.  Jel 21:9Nem az számít, hogy kinek a kezében van a fegyver!


Kapcsolódó cikkek:
http://kma-hu.com/evangelizacio/322-mindenkinek-a-maga-nyelvezeten


 

 

 

Istenem! Ez voltam én megtérésem előtt?
Istenem! Ez voltam én megtérésem előtt?
Íme, én [ ... ]

Tovább...

A világ az egy illúzió
A világ nem az, aminek látszik, [ ... ]

Tovább...
Isten biztonsági szolgálata

Isten biztonsági szolgálata

A világ egy rendőrállam felé [ ... ]

Tovább...