A Sátán teljes kilakoltatása az életedből

Senki nem szereti, ha az élete rossz irányt vesz, és olyan dolgok bukkannak elő, mint betegségek, rossz közérzet, szegénység, népszerűtlenség, kudarcok, válások, egyedüllét stb... Tehát elkezdi az ember az őt ért csapások forrását keresni, és hamarosan rájön: akkor volt igazán boldog, amikor fiatal volt és gondtalanul élhette az életét, táncolva, énekelve, viszonylagos ártatlanságban. Tehát elkezd kutatni olyan dolgok után, ami a gondtalan élethez viheti őt, megszabadulván attól az átoktól, ami szemmel láthatóan erre a világra van telepedve. Tehát elkezd táncolni, énekelni, gyönyörködni a természetben, és azon veszi észre magát, hogy minden lecsendesedik körülötte.
Persze ez a csend nem végleges, mert a gonosz hatalmak, amik az ige szerint körülvesznek bennünket, itt vannak még mindig, és mivel rendkívül intelligens lények, kigondolnak újabb stratégiákat arra, hogy a teremtett dolgok imádása után ne juss el ahhoz, aki ezeket teremtette, vagyis a Teremtőhöz.  Róm. 1:25
Mert a gonosz hatalmak nem tudnak neked igazi örömöt szolgáltatni, hiszen telve van a szívük rémülettel és elkeseredéssel (és csak ebből tudnak meríteni), hiszen le lettek győzve, le lettek fegyverezve és közszemlére lettek téve Jézus által. Kol 2:15
Tehát ha veled nem igazán bírnak, akkor a környezetedet kezdik ki, és a sok csapás után arra a végkövetkeztetésre kényszerítenek téged, hogy nincsen Isten, vagy ha létezik is, nagyon távol van ettől a világtól.
Evvel megszüntetik az ártatlanságodat, és elkezdesz öregedni, haldokolni, mert az igaz ember hit által él.   Gal. 3:11
Ezért nehezebb egy idősebb embernek az evangéliumot hirdetni, mert neki már megvannak a végkövetkeztetései Istennel kapcsolatban, ezeket elmebeli magaslatoknak hívja az Ige.  2Kor 10:5
Az egyetlen kiút, ami még hátramaradt a számodra, magához a teremtőhöz fordulni a válaszokért.
Tehát fogsz egy bibliát, kiolvasod, és valószínűleg még több kérdésed lesz, mint amikor még nem is olvastál bele.
Miért? Mert az írott betű az megöl, és Isten Szelleme az, ami megelevenít.  2Kor 3:6
Képzeld el a Magyar törvényeket pl. Maga a törvény az elítéli az embereket, akár halálra is, de a betartásuk eredményezi azt a társadalmat, ahol béke van és rend.
De mivel az ótestamentomi törvényeket képtelenség betartani, Isten egy új szövetséget kötött velünk:
engedd be Ő magát az életedbe, és Ő segít neked abban, hogy soha ne legyen probléma a törvények betartása, mert az életed egy sokkal magasabb szintre fog kerülni, vagyis Isten jelenlétébe kerülsz be, ahol annyira megszentelődsz, hogy a törvények által kivetített bűnök és vétkek hozzád már nemigen közelítenek, és ha igen, könnyedén legyőzöd őket.
Azt meg hogyan? horkansz most fel, és ez jogos.
De a válasz egyszerű: JÉZUS ÁLTAL.
Mert az Ő áldozata által a bűneid, amik olyanok voltak, mint a karmazsin, fehérek lesznek, mint a hó.   Ézs 1:18
Az Ő feltámadása által te is feltámadsz, ki halott voltál a bűneid által (Ef. 2:1), vagyis el voltál választva Istentől, és a törvényben említett vétkeket elkövetted, nap mint nap (és erről nem tehetsz, a halottnak nem lehetnek élőkhöz hasonló cselekedetei). A harag fiainak hívja a szellemileg halottakat Isten Igéje (Ef. 2:3), mert csak a testük és az érzelmi világuk (lélek) él, csak ezek által tudnak látni, érzékelni és döntéseket hozni.
Ha az elmédben meghozod a döntést, hogy Isten gyermeke akarsz lenni, csak azon az ajtón jöhetsz be, amit maga a teremtő helyezett az emberiség és Őmaga közé, és ez nem más, mint Jézus.
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Jn 14:6
Mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül. Zsid 2:8
....ültette Őt (az Atya) a maga jobbjára a mennyekben. Felül minden (démoni, emberi és angyali) fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is: Ef 1,21     
Egyszóval, Sátán teljes kilakoltatása az életedből a megtéréssel (Jézus által) kezdődik, az újjászületéssel folytatódik, és az örök élettel a mennyben végződik (ott gonosz már nem lészen).


A fenti videóklipben világi fegyverekkel próbálnak szembe szállni a gonoszsággal, de ennek hatása erősen limitált, mert a gonoszság maga természetfeletti eredetű (bukott angyalok hatalmas serege), és csak Isten természetfeletti fegyvereivel tudsz rajtuk győzedelmeskedni. Világiként nem láthatod őket, legfeljebb érzékeled a jelenlétüket, ami megnyilvánul a sok gonoszságban, ami nap mint nap játszódik le az orrod előtt, és nem tehetsz ellene szinte semmit.Kapcsolódó igerészek:
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok a Sátánnak minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével; Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde: Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért... Efezusi levél 6:11-18
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;  2Kor 10:5
Ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.  Ézs 1:18     
A ki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. 2Kor 3:6
Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, a ki mind örökké áldott.   Róm. 1:25          
Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban. Kol 2:15
Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt.  Ef 2:1
Aki Istentől (újjá)született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.  1Jn 5:18     

 

A  szerelmes mátka

A  szerelmes mátka.
Jézus egy szerelmes menyasszonyért fog [ ... ]

Tovább...
Megtérési hullám Magyarországon

 

Megtérési hullám Magyarországon

Az ótestamentumi [ ... ]

Tovább...
A világ táncol

A világ az ördög kezében van és táncol.


A vonat [ ... ]

Tovább...