Kell-e fizetni tizedet a keresztényeknek vagy sem?

Hallelúja! Nem kell fizetni tizedet?
(van egy jó és egy "rossz" hírünk a számodra)


Ábrahám hit által fizetett tizedet

Az első tizedfizető a bibliában Ábrahám volt, aki nem törvényből, hanem hit által fizetett tizedet Istennek (1Móz 14:20). Előtte még találkozunk persze Ábel és Káin történetével, de itten sem törvény szerint ment a dolog, inkább ajándékként van feltüntetve (1Móz 4).
Ezt követte a törvénybe iktatott tized, ami a Levitáké lett (a papoké, vagyis Isten munkásaié, 4Móz 18:21).
Aztán eljött az újszövetség kora, ami beteljesítette a törvényt (de nem szüntette meg).     
... az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy vessző el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.  Mt 5:18
Az újszövetségben már nincsen szó a tizedről (kivétel egy igerész, nézd alul), legalábbis nem olyan fekete-fehéren, mint az ószövetségben, ahol ez szinte egy alap fogalom volt minden zsidó számára.


Jézus és a gazdag ifjú

Amikor Jézus odament a gazdag emberhez, már nem a tizedet említette neki, hanem mindent elkért, amije volt: Még egy fogyatkozás van benned: Add el mindenedet, amid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz mennyországban; és gyere, kövess engem.  Lk 18:22
A tanítványok is mindent hátrahagynak, amikor Jézus felszólította őket hogy kövessék.
Az első keresztények is beadták a gyülekezetbe az összes vagyonukat, tehát ott sem volt tizedszedés. Pál apostol is adományokat említ a leveleiben (2Kor 9:5), nem tizedet. Mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá... Jak 1:17
Tehát adományról és ajándékról van szó.
Kell-e tehát tizedet fizetni?
A válaszunk igen, ha.... nem tudod összehozni azt az állapotot az életedben, hogy mindened az Úré.
Mert a törvény és a tízparancsolat nem szűnt meg, csak beteljesedett (Gal. 5:4). Beteljesedett azokon, akik Krisztusban vannak, tehát mindenünk az Úré. Ha ezt nem tudjuk összehozni, akkor legalább a törvény szerintit illő összehozni, tehát nem vétkezünk a tízparancsolat ellen és fizetjük a tizedet.
Ezért van talán az, hogy több gyülekezetben megkövetelik ezeket a minimális dolgokat, mert ezek alapok.
Egy keresztény könnyedén megtartja a tízparancsolatot (egy zsidó pl. már nem tudja megtartani), mert nem törvény és szabályok által tartjuk meg, hanem mert Jézus bemutatta értünk a tökéletes áldozatot, és ezt mi elfogadtuk. Lényegében Krisztus tart meg minket, aki bennünk él.
Persze a tízparancsolat megtartása nem fog megtartani, mert nem törvény által tartatunk meg, de ha ezeket betartod, már az első lépcsőfokon állsz ahhoz, hogy egy valós kapcsolatot építsél ki az Úrral, és áldott legyen az életed.
Azok a keresztények, akik még tizedet sem fizetnek, általában tengetik az életüket, mert nincsenek meg azok az alapok, amire Isten ráhelyezhetné az áldását. Mert kegyelem által tartatunk meg, de cselekedetek által igazolunk meg. Előszőr jön a kegyelem, utána mi azt igazoljuk hit általi cselekedetekkel, és akkor jön az áldás (a vetés törvénye pl.).
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.  Ef 2:9
Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.  Jak 2,24
Megjegyzések:
Isten embereinek támogatása a javainkból említve van az alábbi igerészben:
Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. .... Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel, kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédeivel.  Gal. 6:6+10


A tized szó az újszövetségben csak az alábbi (Zsidóknak írt levél 7) igerészben fordul elő. Vagyis a megtért zsidóknak egy üzenet, mert az ő életük része volt a tizedfizetés a régi életük szerint.
Az utolsó versszakban szó van arról, hogy azok is fizetnek tizedet, akik kapják a tizedet. Sok szolgáló (pásztorok főleg) kihagyják ezt a részt, és azt hiszik, nekik nem kell megáldaniuk senkit, hanem az ő saját szolgálatukba fektetik az összes pénzt, pedig ha igazán áldás alá akarnak kerülni, nekik is példamutatónak kell lenniük abban, amit elvárnak másoktól (az ige szerint).
Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, a ki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta, akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: a ki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya, apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké. Nézzétek meg pedig, mily nagy ez, a kinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka; És bár azoknak, kik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatjok van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő atyafiaiktól, jóllehet ők is az Ábrahám ágyékából származtak; De az, a kinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, és az ígéretek birtokosát megáldotta, pedig minden ellenmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. és itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, a ki bizonyság szerint él (vagyis Jézusnak adjuk a tizedet elsősorban, nem embereknek), és hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tized vétetett Lévitől is, a tizedszedőtől,... Zsid 7:1-9


Leviták, az akkori papság


Jézus mindent akar, nem elégszik meg sem tizeddel, sem többel. Mindenedet akarja, hagyd hátra mindenedet, és kövesd őt:
Aki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám.  És a ki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám.  Mt 10:37-38     
Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe.   Mt 10:35-36
Halld csak, leány, nézz, és figyelj ide! Feledd el népedet és atyádnak házát! Szépségedet a király (Jézus, a Királyok Királya) kívánja, mert ő a te urad, borulj le előtte!   Zsolt 45:11-12Szépségedet a király kívánja -  Zsolt 45:12


Utószó:
Tehát aki mindent az Úrnak ad (idejét, javait, talentumait stb...), az messze túlmegy a tizedfizetés fogalmán (akkor is, ha tizedet is fizet közben, hit által, hogy a gyülekezete aktív tudjon lenni). Az a keresztény, aki csak a gyülibe jár vasárnaponként, fizetve mindig a tizedet, csak a hit alapfokán leledzik, és be kell kapcsolódnia a gyülekezeti és a gyülekezeten kívüli aktivitásokba, hogy továbbjusson (megerősödjön) a hitben.Kma 2015

Figyelem, ez az írás nem egy teológiai értekezés (ilyesmi nincs nálunk és nem is lesz), inkább egy gondolatot próbáltunk megjeleníteni, amivel valószínűleg többen nem fognak egyetérteni. Sok az olyan keresztény, aki még tizedet sem hajlandó fizetni, nem hogy az egész életüket odaszánni. Áldja meg az Úr őket.

A megbotránkozás köve

A megbotránkozás köve

... a pogányok, a kik az igazságot [ ... ]

Tovább...
Miért van ennyi rossz a földön? 

Miért van ennyi rossz a földön?
Volt egy ember, aki tudott [ ... ]

Tovább...
Érted halt meg...
ÉRTED HALT MEG (ami nem lenne nagy szám, sokezer ember meghalt már [ ... ]

Tovább...