Ideje van a gyűlölésnek, jajgatásnak, ölésnek, meghalásnak?
(Prédikátor könyve 3.ik fejezet)A prédikátor könyve szerint (lásd alul) ideje van mindennek: születésnek-meghalásnak, ölésnek-gyógyításnak, nevetésnek-jajgatásnak, szeretésnek-gyűlölésnek, hadakozásnak és békességnek. De minek jött el az ideje napjainkban? Mert ha a híreknek hihetünk, akkor itt az ideje a meghalásnak, ölésnek, jajgatásnak, gyűlölésnek és hadakozásnak. Ez lenne a mi örökségünk? Hogy alá vagyunk vetve ugyanannak a törvényeknek, ami alatt a zsidók és az egész világ nyög, vagy meg vagyunk váltva ebből is?
Jézus azt mondta: Békességet hagyok nektek; az én békességemet adom nektek: nem úgy adom amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!  Jn 14:27     Tehát a mi örökségünk nem függ össze a világ eseményeivel (ne a láthatókra nézzetek - 2Kor 4:18)! Mert nem a világ békességét kaptuk, hanem valami olyasmit, ami a szívünkbe lett írva. Dúlhat körülöttünk a háború, a gyilkolás, egekig érhet a gyűlölet, ez ránk nem lehet hatással, mert senki és semmi nem választhat el minket az Isten szerelmétől. És Jézus velünk lesz az idők végezetéig (és utána is). Láttál te már újjászületett keresztényt katonaként járva öldökölni? Nem, igaz? Akik kereszténynek mondják magukat és gépfegyver van a kezükben, azok nem Jézus békességét hordozzák a szívükben, hanem a világ akarata szerint élnek. Csak ők mondják magukról, hogy keresztények, az Ige mást mond róluk. Mert mi kizárólag az újszövetségre vagyunk elhívva, az ószövetség a zsidóknak adatott. Igaz, ez adta az alapot az újnak, ebből sarjadt ki. Jézus nem eltörölte a törvényt, hanem betöltötte azt.
Azt, hogy ideje van a hadakozásnak és ideje a békességnek, ez még mindig érvényes, de mi (keresztények) egy másfajta hadakozást kaptunk tőle (Ef. 6., nézd alul), és másfajta békességet. Jézus a saját békességét adta nekünk (Jn 14:27), ami nem más, mint a bizonyosság abban, hogy Isten gyermekei vagyunk és örök életünk van.       
Idetartozó ibliaszövegek:
Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.    
Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, a mi ültettetett.    
Ideje van a megölésnek és ideje a meggyógyításnak; ideje a rontásnak és ideje az építésnek.    
Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek.    
Ideje van a kövek elhányásának és ideje a kövek egybegyűjtésének; ideje az ölelgetésnek és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak.    
Ideje van a keresésnek és ideje a vesztésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak.    
Ideje van a szaggatásnak és ideje a megvarrásnak; ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak.    
Ideje van a szeretésnek és ideje a gyűlölésnek; ideje a hadakozásnak és ideje a békességnek.  Préd 3:1-8


Legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.
Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.
Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába,
És felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével;
Mindezekhez vegyétek fel a hitnek pajzsát, a mellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;
Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és Istennek kardját, amely az Isten beszéde.  Ef. 6:11-17
    
Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.  2Kor 4:18

 

 

Kapott bibliaszövegek

 

Kapott bibliaszövegek

Júl. 25
Be nem jő e városba, és [ ... ]

Tovább...
Fegyverkovácsokká lettünk

Fegyverkovácsokká lettünkIsten az egy alkotó Isten, [ ... ]

Tovább...