Herodes szelleme

(Cikk 2015-ből, Kma)
Szellemek (démonok és bukott angyalok) nem szűnnek meg létezni. Azok, akik aktívak voltak az ószövetségben, ma is itt vannak, és munkájukat dupla erővel tudják kifejteni a világ azon emberein, akik nem ismerik az igaz Istent. A kereszténység lényegében Európában tudott igazán meggyökerezni, és eddig mindenki úgy beszélt Európáról (beleértve az amerikai és ausztrál kontinenseket is), mint keresztények által lakott területekről. Még akkor is, ha az álkereszténység legsúlyosabb formái is itt ütötték fel a fejüket, állandóan jelen volt és van egy igaz keresztény réteg, akik a biblia útmutatásaitól nem térnek el és meg vannak keresztelve tűz által is. Mt 3,11, Lk 3,16
A gonosz szellemi fejedelemségek, akik mindenről előre tudnak, tudták Jézus születését, sőt még azt is, hogy győzedelmeskedni fog felettük (Mt 8,29), tudták azt is, hogy Európa népe fogékony lesz az evangéliumra. Most nem térünk ki arra, hogy a kereszténység nevében (de nem keresztények) hogyan irtották az emberek egymást és az Európán kívüli népeket, hanem ugorjunk a múlt század második felére. Megjelent egy könyv, ami döbbenetes nagy hazugságokat hozott úgy, mintha tudományosan igazolva lenne, és evvel utat nyitott a fiataloknak az úgynevezett szexuális forradalom felé (filmlink alul). Persze az ilyesmi nem marad észrevétlen, mert sok kisbaba foganhat meg egy ilyen tömeges, milliók által gyakorolt új életstílustól. És ha sok baba születik, a keresztény alapú társadalom még nagyobb erőre kap. Hiszen már elfoglalták a világ felét (Európa, Amerika, Ausztrália, Oroszország... hogy a legnagyobbakat említsem). Tehát szükség állt elő egy hasonló bébiírtásra, mint Heródes idejében is volt.Az eddigi módszerek csak itt-ott működtek, ami nem volt más, mint a katolikusok által kikényszerített önmegtartózkodás. A sátán különben mindig is a szélsőséges ötletek támogatója. Ha már nem működik a jobboldal, lökjük át az egészet a balra. Ha nem tudsz felülni a lóra, adjunk neked olyan erőteljes "segítséget", hogy átesel a ló másik felére. Ez történt most is. Szexeljetek gyerekek! Nincsen korhatár, nincsenek korlátok, nincsenek előírások. Aztán a második lépésben persze azt kellett megoldani, hogy ne szülessenek meg a megfogant gyerekek, illetve a fogantás se történhessék meg. Jöttek tehát az antibébi tabletták, amik teljesen kizárták a fogantás lehetőségét (de hatalmas kockázattal jártak), az óvszerek.... majd az abortuszhoz való jog. Ingyenesen, bárkinek. Tizenéves gyerekek vetethették el a gyereküket a szüleik tudta nélkül egy olyan országban, ahol ha nem volt biztosításod, az utcán eshettél össze, sőt meg is halhattál. Senki nem foglalkozott volna veled. De az abortuszklinikák a legjobban felszerelt szolgáltatásokká nőtték ki magukat, ahol pát évtized alatt majd 100 millió magzatot hajtottak el. Képzeld el, ha ennek csak pár százaléka cselekedte volna meg Jézus beszédeit (Mt 7,24), az egész világra kiterjedő hálózatot hozhattak volna össze rövid idő alatt. Mert akkor jön el a világvége, amikor az evangélium minden nemzetnek hirdettetik (Mt 24,14, Jel 5,9).
Ami pedig jelenleg történik, az nem más, mint a tervezet második lépcsője. Mint ahogy a zsidók is megszüntek az urai lenni saját földjeiknek (mert elvetették a Messiást), itt is ugyanaz játszódik le. Idegen istenek hordái özönlenek be az előbb említett földrészekre (Európa, Amerika, Ausztrália, Oroszország) és próbálják megszűntetni az igaz kereszténységet. De ennek mind meg kell történni. Ha megtörténhetik, akkor az azt jelenti hogy Isten nem állt az útjába. Nekünk nem a földünket kell megőrizni az utolsó napokban, hanem a hitünket. Mert most meg leszünk próbálva. Nagyon, de nagyon meg leszünk próbálva, erre készüljetek fel (az Urat kell szüntelenül keresni és megtalálni).Vas vasat élesít, mindja Isten szava (Péld 27,17). A rossz hírek hatványozódása azt jelenti: közel van az Úr ama nagy és fényes napja (Csel 2,20). Persze a világiaknak ez nem mond semmit. Nekik meg kell térni előbb ahhoz, hogy bármit is láthassanak Isten dicsőségéből. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull (a szemükről) a lepel. 2Kor 3,16
Kma 2015


Kapcsolódó igerészek:
A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie? Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta: És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét. És elküldvén őket Bethlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki. Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind addig, a míg odaérvén, megálla a hely fölött, a hol a gyermek vala. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban meginttettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájokba. Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Égyiptomba, és maradj ott, a míg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Égyiptomba távozék. És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott a próféta által, a ki így szólt: Égyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén, megölete Bethlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól, az idő szerint, a melyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. Máté Evangéliuma 2. rész

Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket. Mt 3,11

És ímé kiáltának mondván: Mi közünk te veled Jézus, Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket? Mt 8,29

És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég. Mt 24,14

Filmlink "Kiút a sötétségből": http://filmnet7.com/index.php/fn1/173-kiut-a-sotetsegbol
 

Jézus bébi?

Jézus bébi?

Bizonyos "egyház" szereti Jézust bébiként [ ... ]

Tovább...
Nincsen kárhoztatásod...

Nincsen kárhoztatásod...

Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk [ ... ]

Tovább...
Jézus és a Hófehérke


Jézus és a HófehérkeAz emberek többsége szerint Jézus egy királyfi, aki megpróbálta felvenni [ ... ]

Tovább...