Jobb oldal vagy a baloldal?

Mottó: "A bal szárny és a jobb szárny ugyanahhoz a madárhoz tartozik", tehát Jézusra szavazz, Ő mindig középen áll, nem pártoskodik.
 

Mielőtt tovább mennénk, leszögezzük: egyik sem.
Egy keresztény már eleve nem pártoskodhat a biblia szerint (Zsolt 18,44, Zsolt 101,3, 2Kor 12,20).
Az egyetlen, amit tehetsz, imádkozol a hatalmon lévő vezetőkért, hogy helyes döntéseket hozzanak (tehát nem szidásról és átkozódásról beszél az Ige). Mert nincsen kisebb vagy nagyobb rossz (legalábbis az Ige nem említ ilyesmit tudtunkkal), hanem hatalmon levő van és az ellenzék, akik (ismét) meg akarják kaparintani a hatalmat, hogy semmissé tegyék a jelenlegi kormány rendelkezéseit.Az ideális az lenne, ha a jobb és baloldal összefogna a nép érdekében, és együttesen építenék fel az országot, mint ezt pl. a hollandok is teszik, vagy akár az amerikaiak.
De a fentlévők általában csak az miatt akartak felkerülni, hogy kifosszák az országot, hiszen ezt tette eddig szinte mindegyik, mert orrunk előtt virít a bizonyíték: az országunk, ami elég gazdag volt iparban és mezőgazdaságban, tönkrement. És azóta minden alkalommal felütik a fejüket ilyen gyurcsányok és társai, akik mindenfélét ígérgetnek, de amikor hatalomra kerülnek, vagy kerültek, ezekből az ígéretekből egyet sem tettek meg, és nem is fognak megtenni.
A Gyurcsány sem arról volt híres, hogy a házába menekülteket fogadott volna be vagy a nép mellé állt volna döntéseiben. Ezek a mostani kijelentései is mind valami gondosan megszerkesztett propagandaszöveg részei lehetnek, amelyek valószínűleg elő szeretnék készíteni az utat nagy visszatéréshez, hogy aztán 4 vagy 8 évig ismét roskadozzunk a rossz döntések következményeitől.
Az egyik betelepítené az országot menekültekkel, nem törődve avval, hogy olyan csoportok vannak közöttük, akik nem titkolva szándékukat, kijelentették: azért jöttünk, hogy elfoglaljuk az országotokat, mindenkit megerőszakoljunk és megöljünk, ha nem térnek át a mi hitünkre, dehát  kinek kell ilyen hit gyáltalán?
Tehát a baloldal beáll ennek a harcias seregnek a szolgálatába, félredobva olyan kérdéseket, amelyeket egy normális ember felvet ilyenkor: biztosítva van az ország lakosságának az érintetlensége és biztonsága? Mert azokban az országokban, ahol túl sok migránst telepítettek be, ott már nincsen semmiféle biztonság, sőt Svédország, ami elöl járt a meggondolatlan intézkedések végrehajtásában, már megingott, és csak idő kérdése az összeomlása a hírek szerint. Mert olyan állapotok uralkodnak jelenleg ezekben a nyugati országokban, amelyek kezelhetetlenek lettek. A Kma egyik vezetője tudna nektek mesélni az ott uralkodó állapotokról (de nem fogja megtenni), amit nem látsz semmilyen médiában, mert nincsen engedélyezve ezeknek a dolgoknak a feltárása a hivatalos csatornákon.
Az egész lényegében ott kezdődött, hogy az egyik nyugateurópai országnak sok munkásra volt szüksége, amit meg is talált volna az EU-n belül, de nekik olcsóbb kellett, ezért meghívót küldtek olyan népek felé, akik a hitük szerint rabszolgákká tehetőek lettek volna. De ez nem jött össze nekik, és most itt ülnek sok millió, számukra nemkívánatos emberrel, akiket rá akarnak erőszakolni a környező országokra.
És akkor elérkeztünk a társadalom másik feléhez, a jobboldalnak hívott pártok által képviselt tömegekhez. Ezek elleneznek minden fajta betelepülést és erőszakkal akadályoznának meg minden törvénysértést és illegális behatolást. Tehát a baloldalnak az a hibája, hogy mindenkit beengednének, válogatás nélkül, és nem is foglalkoznak az ebből eredendő társadalmi, biztonsági, politikai és hitbéli problémákkal, míg a jobboldal azokat is kirekesztené, akik lényegében valóban nagy üldözés elől menekültek el vagy meg.
Mi a megoldás? Semmiképpen nem a pártoskodás, hanem annak előkészítése (példamutatás által), hogy minden magyar ember együtt működjön a másikkal.
Nincsen más út, mert a megosztottság gyűlöletet kelt, és ezáltal az ország egyik fele harcra kényszerül a másik fél ellen.
Le kell zárni a határokat (ilyesmire még nem volt példa a történelemben, hogy egy országba bárki bejöhessen csapatostol, illegálisan, erőszakkal akár és fenyegetőzve) és az érkezőket beterelni egy táborba, mint az régebben tették a kommunizmus alatt az olaszok és az osztrákok is. Évekig kellett egy ilyen táborba lakni, míg az egyik ország átvette az ott lakó embert és helyet biztosított neki a társadalomban. Előre megtervezve. Egy migránsnak lehetnek jogai, de kötelezettségei is vannak, és ha azt nem teljesíti, elveszti a jogait is.
Ha a házadba befogadsz valakit, akkor elvárod tőle, hogy a szabályok szerint éljen, úgy mint a többi. De ha elkezd erőszakoskodni és garázdálkodni, akkor kiteszed a szűrét, nemigaz? És azt sem engeded meg, hogy más házakból hozzád helyezzenek be olyan egyedeket, amelyeket ők sem tudtak kezelni.
A jelenlegi kormány tehát jó döntéseket hozott ez ügyben, de mi csak megemlítjük, hogy vannak jó döntések is néha.De a lényeg most ez: mi lesz a te döntésed?
Átkozod az ellenzéket vagy a hatalmon levőket, vagy elkezdesz békét teremteni a viselkedéseddel.
Mert Jézus nem az e világ békességét hagyta nekünk, hanem a sajátját.     
Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!  Jn 14,27Vonatkozó igerészek:
        
Megmentettél engem a nép pártoskodásaitól; nemzetek fejévé tettél engem; oly nép szolgál nékem, a melyet nem ismertem. Zsolt 18,44

Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám.  Zsolt 101,3
    
Mert félek azon, hogy ha odamegyek, nem talállak majd olyanoknak, a milyeneknek szeretnélek, és engem is olyannak találtok, a milyennek nem szeretnétek; hogy valamiképen versengések, irígységek, indulatoskodások, visszavonások, rágalmazások, fondorkodások, felfuvalkodások, pártoskodások lesznek köztetek;  2Kor 12,20

Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és a mely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, a ki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene; a kik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dícséreted lesz attól. Mert Isten szolgája ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt cselekszed, félj: mert nem ok nélkül viseli a fegyvert: mert Isten szolgája, bosszúálló a haragra annak, a ki gonoszt cselekszik. Annakokáért szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Mert azért fizettek adót is; mivelhogy Istennek szolgái, kik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, a mivel tartoztok: a kinek az adóval, az adót; a kinek a vámmal, a vámot; a kinek a félelemmel, a félelmet; a kinek a tisztességgel, a tisztességet. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanubizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat. A szeretet nem illeti gonoszszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint a mikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és írigységben: Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.  Rómabeliekhez írt levél 13. rész

 


Kapcsolódó cikkek:

PÁRTOSKODÓ KERESZTÉNYEK

 

A keresztény üzletember

A keresztény üzletemberA keresztény üzletember hatalmas [ ... ]

Tovább...
Élő Ige

ÉLŐ IGE

Az [ ... ]

Tovább...
Kapott bibliaszövegek

 

Kapott bibliaszövegek

Júl. 25
Be nem jő e városba, és [ ... ]

Tovább...