Meddig békés a békesség evangéliuma?

Pál apostol a békességre intett minket.
Nem azt kérte, hogy minden áron tartsuk meg a békességet, hanem törekedjünk a békességre. (Rm 14,19)
Tehát addig járjunk a békesség útján, amíg az bele nem ütközik az igazságosságunkba, ami az Igére alapszik persze.
Mert Jézus nem azért jött, hogy békét hozzon a földre, mert egy istentagadó nemzedék soha nem élhet igazi békében.
Jézus azért jött, hogy háborút bocsásson a földre és fegyvert. Mt 10,34
Tehát a hited miatt meghasonlás lesz közted és a családod és házad népe között (ha nincsenek Krisztusban), és aki nem veszi fel ezt a keresztet is, nem méltó az Úrhoz. Mt 10,38
Igazából mi csak azt a békesség evangéliumát hirdetjük, ami megbékélést hirdet közötted és Isten között.
De közben hatalmas harcok folynak, mert akik Jézus megváltását hirdetik a maga tisztaságában (nincs más út Istenhez, csak Jézus), azokat üldözni fogják, mint ahogy a hit embereit mindig is üldözték. Zsid11,33-40
Azok a keresztények, akik állandóan csak a békességről beszélnek, nem merve kimondani a teljes igazságot, az Igének a fontosabb (a hit által való cselekedetekre felhívó) részeit tudatosan kikerülik, és ezáltal cselekedetek nélküli bábukká válnak (nincsen meg bennük a feltámadás ereje, Fil 3,10), nem vihetik a felhangot, mert ezáltal meddőségbe taszítják a kereszténységet, sőt az egész országot.
Olyan hívők kellenek tehát, akiket Jézus is leírt a beszédében. Márk16,16-18
Mert Jézus nem a békesség miatt jött el (pedig a Békesség Fejedelme az egyik címe), hanem hogy az embereket Isten jelenlétébe bevigye, a bűneik megbocsátása által.
És ez a gonosz erők elleni harc nélkül nem megy (az ilyen egyházak csak a fizetett papok és szolgálók ezreit termelték ki magukból, méltán érdemelve ki a világ megvetését).
Kma 2015Kapcsolódó igerészek:    
Azért tehát törekedjünk azokra, a mik a békességre és az egymás épülésére valók.  Rm 14,19
    
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mt 10,34     

Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt; És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe. A ki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám. És a ki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Mt 10,35-38

A kik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. Asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat; mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. Mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket és börtönt is; Megköveztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve, A kikre nem volt méltó e világ, bujdosva pusztákon és hegyeken, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban. És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak. Zsid11,33-40
Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Zsid 12,1

A ki hisz és megkeresztelkedik (tűz és víz által, Mt 3,11), idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Márk16,16-18

Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.  Mt 3,11
    
Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához. Fil 3,10

Ki árthatna neked?
Ki árthatna neked?
Gyönyörű vagy! Szép vagy! Isten szerelmese [ ... ]

Tovább...
SEGÍTS! A SZÉPSÉGEM EGY BÁLVÁNNYÁ VÁLTOZTATOTT!SEGÍTS! A SZÉPSÉGEM EGY BÁLVÁNNYÁ VÁLTOZTATOTT! [ ... ]

Tovább...
AZ EVOLÚCIÓ GYENGE PONTJAIAZ EVOLÚCIÓ GYENGE PONTJAI

Az autókiállításon [ ... ]

Tovább...